Työntekijän/potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/92) 13 §:n nojalla suostumuksen tulee olla kirjallinen, kun tietoja on tarkoitus luovuttaa esimerkiksi työnantajalle. Henkilötietolain (523/99) 3 §:n 7 kohdassa suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Rekisteröidyn on siten suostumusta antaessaan pitänyt olla tietoinen siitä, mihin hän suostumuksensa antaa. Tämä edellyttää potilaalle etukäteisen informaation antamista kyseessä olevien tietojen luovuttamisesta.

Luovutusasiakirjasta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • kuka tietoja luovuttaa
  • kenelle tietoja luovutetaan
  • mitä tarkoitusta varten tietoja luovutetaan
  • mitä tietoja luovutetaan
  • päivämäärä ja potilaan allekirjoitus,

jotta rekisteröity voi tosiasiassa käyttää tiedollista itsemääräämisoikeuttaan harkitessaan, antaako hän suostumuksensa tietojen luovuttamiseen työnantajalle vai ei. 
Julkaistu 3.4.2002