Tekstiviestien välityksellä tapahtuva suoramarkkinointi luonnolliselle henkilölle

2004

Asian kuvaus:

Tapauksessa oli kysymys tekstiviestin välityksellä tapahtuvan suoramarkkinoinnin harjoittamisen edellytyksistä, rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta ja rekisteröidyn kielto-oikeudesta sähköisessä suoramarkkinoinnissa.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Tekstiviestin välityksellä tapahtuvan suoramarkkinoinnin harjoittamisen edellytykset

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan luonnolliselle henkilölle suunnattu sähköinen suoramarkkinointi edellyttää lähtökohtaisesti vastaanottajan siihen ennalta antamaa suostumusta. Sitä ei kuitenkaan tarvita, jos palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä saa asiakkaana olevalta luonnolliselta henkilöltä sähköpostiviestiin, tekstiviestiin, puheviestiin, ääniviestiin tai kuvaviestiin liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, ja jos sama palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa.

Tietosuojavaltuutetun kannan mukaan tekstiviestipalvelun välityksellä toimitettavien palveluiden tai tuotteiden samankaltaisuutta määrittää palvelun sisältö tai tuotteen käyttötarkoitus, ei ostotapahtumassa tai palvelun toimittamisessa käytetty väline. Esim. hyötypalvelun tekstiviestin välityksellä ostaneelle luonnolliselle henkilölle ei voida markkinoida tekstiviestillä ilman ennakkosuostumusta ajanviete- tai viihdepalvelua.

Rekisterinpitäjän velvollisuus informoida asiakkaaksi rekisteröityä henkilöä

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoitukseen, rekisteröityä tulee informoida myös hänellä olevasta kielto-oikeudesta.

Henkilöä ei saa rekisteröidä asiakkaaksi informoimatta häntä siitä. Tietosuojavaltuutetun kannan mukaan tilanne, jossa kaikki asiakasrekisteriin rekisteröidyt henkilöt eivät ole tienneet olevansa asiakkaita, osoittaa selvästi, ettei rekisterinpitäjä ole huolehtinut rekisteröityjen informoinnista henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn kielto-oikeus sähköisessä suoramarkkinoinnissa

Silloin kun suoramarkkinointia on mahdollista kohdistaa luonnolliseen henkilöön ilman ennakkosuostumusta, palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on annettava asiakkaana olevalle luonnolliselle henkilölle mahdollisuus ilman erillistä maksua ja helposti kieltää yhteystiedon käyttö tiedon keräämisen ja jokaisen sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Kieltomahdollisuudesta on tiedotettava selkeästi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain hallituksen esityksessä todetaan, että palvelun tarjoajaan ja tuotteen myyjään kohdistetaan velvollisuus toteuttaa sähköinen viestintäpalvelu siten, että jo tilatessaan tuotteen tai palvelun asiakas voi kieltää yhteystietojensa käytön suoramarkkinointiin. Tätä mahdollisuutta on edelleen tarjottava kunkin suoramarkkinointiviestin yhteydessä ilman erillistä maksua ja helposti. Kielto ilman erillistä maksua tarkoittaa, että kiellosta voidaan periä perusmaksu, joka tietyn välineen käyttämisestä syntyy, mutta erillistä lisämaksua kiellosta ei saa veloittaa.

Koska rekisterinpitäjä ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan ollut toteuttamaansa markkinointiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä ainakaan kaikilta osiltaan noudattanut henkilötietolakia ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia, tietosuojavaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan toimintatapaansa harjoittaa suoramarkkinointia tekstiviestin välityksellä.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki: 5 §, 24 §, 30 §, 38 § ja 40 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 3 §, 26 §, 32 § ja 41 §
Kuluttajansuojalaki: 2 luvun 1 § ja 1a § 
Julkaistu 27.1.2014