Tarkastusoikeus rekisterinpitäjän automaattisen päätöksentekojärjestelmän toimintaperiaatteisiin

Tietosuojavaltuutetun toimisto 28.9.2001
Dnro 810/45/2001

TARKASTUSOIKEUS REKISTERINPITÄJÄN AUTOMAATTISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATTEISIIN


Ratkaistava asia
Rekisteröity oli omia tietojaan koskevan tarkastuspyynnön yhteydessä esittänyt pyynnön saada tietää myös luottolaitoksen automaattisen päätöksentekojärjestelmän toimintaperiaatteet. Luottolaitos ei ollut kuitenkaan ilmoittanut vastauksessaan rekisteröidylle mitään kyseisen järjestelmän olemassaolosta eikä myöskään sen toimintaperiaatteista. Rekisteröidyn mielestä hänellä on henkilötietolain mukaan oikeus saada tieto myös ko. järjestelmän toimintaperiaatteista.

Kannanotto
Asiassa saadun selvityksen mukaan luottolaitos oli aikanaan myöntänyt rekisteröidylle luottokortin tämän tekemän hakemuksen perusteella. Luottolaitoksella ei vielä tuolloin ollut ollut käytössään automatisoitua päätöksentekojärjestelmää.

Henkilötietolain 26.1 §:n mukaan silloin, kun on kysymys lain 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto myös häntä koskevien henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista.

Koska tapauksessa ei ollut kyse rekisteröityä koskevasta automatisoidusta päätöksestä, ei tietojen käsittelyn toimintaperiaatteita koskeva tiedonsaantioikeus ulottunut nyt kyseessä olevaan tapaukseen.

Luottolaitos oli kuitenkin avoimen toiminnan periaatetta toiminnassaan korostaen ilmoittanut kyseiset tiedot.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 26.1 §, 31 §

 
Julkaistu 27.1.2014