Tarkastusoikeuden rajoitus

HENKILÖLLÄ EI OLLUT OIKEUTTA TARKASTAA SOSIAALITOIMISTON TEKEMÄSTÄ ERÄSTÄ LASTA KOSKEVASTA HUOLTOSELOSTEESTA ITSEÄÄN KOSKEVIA TIETOJA, KOSKA TIEDON ANTAMISESTA OLISI SAATTANUT AIHEUTUA VAKAVAA VAARAA LAPSEN OIKEUKSILLE.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 3.11.2000/00/369/3

Y:tä koskevassa, sosiaalitoimistossa tehdyssä lastensuojelun huoltoselosteessa oli eräitä X:ää koskevia merkintöjä, joista hänelle ei ollut annettu jäljennöksiä tarkastusoikeuden nojalla. Tietosuojavaltuutettu ei antanut tarkastusoikeuden toteuttamista koskevaa määräystä, koska tarkastusoikeutta ei ole kyseisiin tietoihin henkilötietolain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, sillä tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa Y:n oikeuksille. Kyseisiin kohtiin oli kirjattu lapsen (Y:n) luottamuksellisesti sosiaaliviranomaisille kertoma asia.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeutta koskevasta päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan X:llä on henkilötietolain 26 §:n 1 momentin nojalla lähtökohtaisesti salassapitosäännösten estämättä oikeus tarkastaa itseään koskeva tiedot. Kun kuitenkin sanotut huoltoselosteen kohdat sisältävät merkintöjen aikaan alaikäisen Y:n sosiaaliviranomaisille luottamuksellisesti uskomia tietoja, joiden luovuttamisesta saattaisi aiheutua henkilötietolain 27 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin vakavaa vaaraa Y:n oikeuksille, tietoja ei voida luovuttaa X:lle. Henkilötietolaissa ei ole säädetty, että kyseisessä laissa säädetyistä tarkastusoikeuden rajoituksista voitaisiin poiketa, mikäli se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Y:n tietojen luovuttamiseen antama valtuutus ja sen myöhempi peruuttaminen eivät siten ole ratkaisuperusteena sen suhteen, onko X:llä oikeus tarkastaa pyytämänsä tiedot Y:n huoltoselosteesta. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

 
Julkaistu 27.1.2014