Tarkastusoikeuden osittainen epääminen

sosiaalitoimiston huoltoselosteen tietoihin, koska antamatta jätetyt tiedot eivät koskeneet pyynnön esittäjää
(Korkein hallinto-oikeus 23.4.2001, taltio 926, dnro 2798/1/00)

X oli saattanut tarkastusoikeuden toteuttamista koskevan asian henkilötietolain 40 §:n 2 momentin nojalla tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. X vaati saada jäljennökset kaikista sosiaalitoimiston huoltoselosteeseen talletetuista tiedoistaan. Hänen saamissaan jäljennöksissä oli erään sivun yläosasta peitetty tietoja. Tietosuojavaltuutettu ei antanut rekisterinpitäjälle tarkastusoikeuden toteuttamista koskevaa määräystä, koska hakija oli jo saanut häntä koskevat tiedot ja tarkastusoikeutta ei ole peitettyihin tietoihin, koska ne eivät koske hakijaa. Henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus tarkastaa vain itseään koskevat tiedot.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n tietosuojavaltuutetun päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan X:n nyt puheena olevan huoltoselosteen sivun yläosasta peitetyt tiedot eivät koske X:ää itseään. Tämän vuoksi ja kun X:llä ei ole tarkastusoikeutta kyseisiin tietoihin myöskään henkilötietolain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksen johdosta, tietosuojavaltuutetun päätöstä, jolla tarkastusoikeus on tältä osin evätty, ei ole syytä muuttaa. Henkilötietolaissa ei ole myöskään säädetty, että kyseisessä laissa säädetyistä tarkastusoikeuden rajoituksista voitaisiin poiketa, mikäli se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Sen sijaan X:llä on mahdollisuus pyytää asiakirjaa Y:n sosiaali- ja terveystoimelta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla, jolloin asianomainen viranomainen voi tuon lain nojalla päätöstä tehdessään muun ohella selvittää, antaako asianomainen henkilö suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen, sekä harkita mahdollisen suostumuksen merkitystä mainitun lain soveltamisen kannalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan X:n nyt puheena olevan huoltoselosteen sivun yläosasta peitetyt tiedot eivät koske X:ää itseään. X:llä ei siten ole henkilötietolain 26 §:n mukaista tarkastusoikeutta kyseisiin tietoihin mainitun säännöksen perusteella. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla X:n valitus tietosuojavaltuutetun päätöksestä on hylätty, lopputulosta ei ole syytä muuttaa. Tällä päätöksellä ei ole ratkaistu, onko X:llä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella oikeus saada tieto huoltoselosteen kyseisestä sivusta.

 
Julkaistu 29.9.2014