Saako terveydenhuollon opiskelijalle antaa omat tunnukset yksikön sähköiseen potilaskertomusohjelmaan?

2009

Asian kuvaus:

Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin, saako terveydenhuollon opiskelijalle antaa omat tunnukset yksikön sähköiseen potilaskertomusohjelmaan vai kirjaako opiskelija ohjaavan sairaanhoitajan tunnuksia käyttäen?

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Henkilötietolain 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 6 §:ssä todetaan, että potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut hoitoon osallistuvat henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n mukaisesti. Terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö.

Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on ollut edellä esitellyssä pykälässä erottaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n mukaiset opiskelijat muista terveydenhuollon opiskelijoista.

Molemmissa yllä todetuissa tilanteissa eli sekä silloin 1) kun potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat toimivat laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n mukaisesti, että silloin 2) kun muun terveydenhuollon opiskelija tekee merkinnät, jotka hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö hyväksyy, merkinnät on tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tehtävä terveydenhuollon opiskelijalle annettuja omia käyttäjätunnuksia käyttäen. Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä merkintöjen hyväksyminen myös omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki (523/1999) 38 § 1 momentti,
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) 6 §,
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 3 § 
Julkaistu 27.1.2014