Rekisteröidyn tarkastusoikeus internetin kautta

2005

1164/41/2005

Asian kuvaus:

Voidaanko rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista toteuttaa niin, että rekisterinpitäjä tarjoaa rekisteröidylle mahdollisuuden Internetin välityksellä kirjautua itse omilla tunnuksillaan henkilörekisterijärjestelmään maksutta niin usein kuin haluaa ja itse muokata tai poistaa tietojaan? Kyseessä oli rekisteri henkilöistä, jotka suostumuksellaan olivat liittyneet klubin jäseniksi.


Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaan jokaisella on lähtökohtaisesti salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilötietolain 28 §:ssä on puolestaan säädetty muun muassa siitä, että sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on pyydettävä sitä rekisterinpitäjältä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tiedon korjaamisesta henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty muun muassa niin, että rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjällä on halutessaan mahdollisuus tarjota palvelu, jossa rekisteröity pääsee kirjautumaan omilla tunnuksillaan järjestelmään maksutta niin usein kuin haluaa ja muokkaamaan tai poistamaan tietojaan. Tämä menettelytapa ei kuitenkaan yksin riitä toteuttamaan henkilötietolaissa säädettyä rekisteröidyn tarkastusoikeutta ja oikeutta vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus esittää rekisterinpitäjälle tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esimerkiksi käymällä rekisterinpitäjän luona tai allekirjoittamallaan kirjeellä. Rekisterinpitäjän velvollisuus antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että tiedot tulostetaan paperille ja toimitetaan rekisteröidylle.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki: 26 §, 28 § ja 29 §

 
Julkaistu 27.1.2014