Potilastietojen luovuttaminen

POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN POTILASVAKUUTUSKESKUKSELLE POTILASVAHINKOASIAN SELVITTÄMISTÄ VARTEN

Potilasvahinkolain (27.11.1998/879) 5 d §:n mukaan potilasvakuutuskeskuksella on oikeus saada korvauksen perusteen ja korvausvelvollisuuden laajuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot muun muassa terveyden ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta tai henkilörekisteritietojen luovuttamisesta muualla säädetään.

Edellä mainitulla perusteella potilasvakuutuskeskukselle ei ole laillista luovuttaa tarpeettomia tietoja potilasvahinkoasian käsittelemisen kannalta arvioituna. Esimerkiksi potilaan koko sairauskertomuksen luovuttaminen potilasvakuutuskeskukselle voi käytännössä tulla kyseeseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Käytännössä tietoja on saatettu luovuttaa tarpeettoman laajasti ja siten lainvastaisesti - saatekirjeessä on todettu "kopioikaa tarvittavat tiedot".

 
Julkaistu 3.4.2002