Potilasasiakirjoissa olevien tietojen poistaminen

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 6.11.2000
Dnro 1035/45/2000

Ratkaistava asia
Voiko potilas poistaa omista potilasasiakirjoistaan jonkin erikoisalan sivuja, joiden tiedoilla ei pitäisi olla merkitystä myöhempien hoitosuhteiden kannalta.

Kannanotto
Terveydenhuollon toimintayksiköllä on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (99/2001) mukaisesti velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat asetuksen mukaisesti. Potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan kannalta sekä vastaavasti henkilökunnnan oikeusturvan toteuttamisessa. Niiden tietoja käytetään mm. potilaan muistutuksia, kanteluja ja vakuutus- ym. etuuksia koskevissa asioissa. Potilasasiakirjatietojen perusteella selvitetään tarvittaessa hoitoon osallistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden menettelyä ja arvioidaan tällöin heidän ammattitoimintansa asianmukaisuutta.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus potilasasiakirjoihin ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Potilas voi vaatia rekisterinpitäjältä (terveydenhuollon toimintayksiköltä) tiedon korjaamista mutta potilas ei voi vaatia potilasrekisteriin talletettujen tarpeellisten ja virheettömien tietojen tai jonkin erikoisalan sivujen poistamista itseään koskevista potilasasiakirjoista asetuksen vastaisesti.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 9 §, 29 §
Erityislaki: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 
Julkaistu 27.1.2014