Oppilaitosten ATK-luokkien videovalvonta

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 31.10.2001
Dnro 780/41/1999

Asian kuvaus
Mitä oppilaitosten tulee ottaa huomioon ATK-luokkiensa videovalvonnassa.

Kannanotto

Ensin on arvioitava, onko kyse tallentavasta kameravalvonnasta vai ei. Henkilötietolakia ja sen periaatteita sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla.

Tallentava kameravalvonta on mahdollista vain, kun se yleisesti arvioiden on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjälle kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. Kameralla kerättävien henkilötietojen käsittely tulee suunnitella etukäteen. Tulee määritellä, minkälaisten tehtävien suorittamiseksi kameravalvonta on tarpeen. Myös tietojen tallennusaika on määriteltävä. Tallentavasta kameravalvontajärjestelmästä tulee laatia rekisteriseloste ja informoida rekisteröityjä.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjänä toimiva vastaa aina henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Ensin tulee näin ollen arvioitavaksi, edellyttääkö atk-laitteita sisältävien tilojen valvonta ylipäänsä henkilötietoja keräävää kameravalvontaa. Jos valvontatehtävä voidaan hoitaa muulla tavoin, tällaista kameravalvontaa ei pidä suorittaa. Kuvaaminen on siis mahdollista vain, kun se yleisesti arvioiden on välttämätöntä etukäteen määritellyn rekisterinpitäjälle kuuluvan tehtävän suorittamiseksi.

Kameralla kerättävien henkilötietojen käsittelyprosessi tulee arvioida etukäteen. Rekisterinpitäjän tulee määritellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjälle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi kameravalvonta on tarpeen.

Kameravalvonta on aina johonkin tilaan tai paikkaan rajoitettu. Kuvaamisella kerättävien tietojen tulee rajoittua vain edellä mainitulla tavalla määriteltyjen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen tallennusaika on johdettavissa käsittelyn tarkoituksesta. Pääsääntönä on, että tallennettu tieto hävitetään heti, kun se tulee käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomaksi. Suunnitteluvaiheessa on myös tärkeää selvittää, miten kuvat voidaan hävittää tehokkaasti ja turvallisesti. Kameravalvonnalla kerättävien tietojen käsittely muuhun kuin etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen on kielletty.

Rekisteriselosteen laatiminen

Rekisterinpitäjän on laadittava tallentavasta kameravalvontajärjestelmästä rekisteriseloste ja pidettävä se jokaisen saatavilla. Rekisteriseloste palvelee rekisterinpidon avoimuutta. Sen laatiminen edellyttää muun muassa, että rekisterinpitäjä on analysoinut oman toimintansa ja henkilötietojen käsittelyn tarpeensa, arvioinut oikeutensa käsitellä henkilötietoja ylipäänsä ja toteuttanut suunnitteluvelvoitteensa sekä suojannut rekisterinsä.

Henkilötietojen käsittelystä, joka perustuu muuhun asialliseen yhteyteen, tulee tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

Kameravalvonnasta informoiminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, kuka käsittelee häntä koskevia tietoja, mikä on käsittelyn tarkoitus ja mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Samoin rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, miten hän voi oikeuksiaan käyttää. Kuvattavilla henkilöillä on oikeus eräin poikkeuksin tutustua heitä itseään koskevaan kuvamateriaaliin. Avoin informointi ja sen ohella rekisteriselosteen nähtävänä pito ovat tärkeitä tietojenkäsittelyn laadun turvaavia tekijöitä.

Muita säännöksiä

Ennen henkilötietojen kameravalvontajärjestelmän avulla tapahtuvaan käsittelyyn ryhtymistä, on aiheellista selvittää rikoslain salakatselu- ja -kuuntelusäännösten soveltuvuus. On varmistettava, ettei kameravalvonta ole rikoslain 24 luvun 6 §:ssä kiellettyä salakatselua. Jos tekninen kuuntelu on tarkoitus liittää kameravalvontaan, on huolehdittava myös siitä, ettei kameravalvonta tule rangaistavaksi rikoslain 24 luvun 5 §:ssä tarkoitettuna salakuunteluna. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset teknistä valvontaa koskevat muun lain säännökset kuten yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (477/2001) työntekijöihin kohdistuvan teknisen valvonnan käyttöönotossa noudatettavaa menettelyä koskeva 9 §.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1 ja 4 kohta, 6 §, 7 §, 8.1 § 5 kohta, 9 § , 10 §, 24 §, 34 §, 36 §
Erityislaki: rikoslaki 24 luku 5 ja 6 §, laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
Julkaistu 27.1.2014