Oppilaitokseen päässeiden ja sieltä valmistuneiden nimien luovuttaminen tiedotusvälineille

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 28.9.2000
Dnro 540/41/2000

Ratkaistava asia
Millä edellytyksillä oppilaitokseen opiskelemaan päässeiden tai sieltä valmistuneiden nimiä voidaan luovuttaa tiedotusvälineille.

Kannanotto

Henkilötietolaki ei rajoita henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia tarkoituksia varten. Laki ei estä näin ollen opiskelemaan valittujen sekä oppilaitoksesta valmistuneiden nimien luovuttamista tiedotusvälineille.

Rekisterinpitäjä päättää tietojen luovutuksista

Pyydettäessä tietoja viranomaisen henkilörekisteristä rekisterinpitäjä itse päättää, onko sillä oikeus luovuttaa pyydettyjä henkilötietoja. Tietojen luovutusoikeus voi perustua asiaa koskevaan erityislainsäädäntöön tai toissijaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 16 §:n 3 momentin luovutusedellytyksien arviointiin. Julkisuuslaki edellyttää mm, että vastaanottajalla on oikeus tallettaa ja käyttää pyydettyjä henkilötietoja.

Lehdistön asema henkilötietojen käsittelijänä

Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan vain rajoitetusti henkilötietojen käsittelyyn ainoastaan toimituksellisia tarkoituksia varten. Henkilötietolaki ei rajoita henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia tarkoituksia varten. Julkisten henkilötietojen luovuttamiselle ei sinänsä ole estettä, jos kysymyksessä on tiedotusvälineen edustaja, hän ilmoittaa käyttävänsä pyytämiään henkilötietoja toimituksellisiin tarkoituksiin ja toimittaja-asemasta on varmistuttu. Pyyntö on syytä julkisuuslain 13.2 § huomioon ottaen edellyttää kirjallisena. Näin ollen henkilötietolaki ei estä opiskelemaan valittujen sekä oppilaitoksesta valmistuneiden nimien luovuttamista tiedotusvälineille.

Julkisuuslain säännös koskee julkisten henkilötietojen luovuttamista henkilörekisteristä. Rekisterinpitäjän tulee ennen tietojen luovutusta ratkaista, ovatko tiedot julkisia vai salassa pidettäviä ja mihin säännökseen salassapito perustuu. Salassapitosäännöksiä on mm. julkisuuslain 24 §:ssä. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu ratkaista, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen on mahdollista vain julkisuuslain 26-28 §:ssä mainituin edellytyksin.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 2 § 5 momentti
Julkisuuslaki: 16 § 3 momentti 
Julkaistu 27.1.2014