Oppilaiden henkilötietojen vieminen koulun kotisivuille

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 6.11.2001
Dnro 1331/41/2001

Ratkaistava asia
Mitä edellytyksiä oppilasrekisteriin sisältyvien henkilötietojen viemiselle koulun kotisivuille asetetaan.

Kannanotto
Opiskelijoiden oppilasrekisteriin sisältyviä henkilötietoja voidaan viedä kaikille avoimeen Internetiin vain opiskelijan suostumuksella. Esimerkiksi opiskelijan nimi ja valokuva ovat henkilötietoja.

Oppilaiden henkilötietojen luovutus

Henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen laittaminen viranomaisen kotisivulle on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Esimerkiksi opiskelijan nimi ja häneen yhdistettävissä oleva valokuva sekä arvosanatiedot ovat henkilötietoja. Henkilötietojen laittaminen kotisivuille merkitsee, että henkilötietoja luovuttava rekisterinpitäjä ei voi enää hallita näiden tietojen käyttöä eikä käyttää luovuttajalle kuuluvaa oikeutta. Luovutuksensaajia ovat kaikki, jotka voivat internetiä käyttää ja kotisivuja katsella. Luovutuksensaajien käyttötarkoitusta ei voida selvittää. Mainituista syistä kotisivuille ei saa laittaa henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja ilman rekisteröidyn asianmukaista suostumusta. Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa.

Suostumuksen muoto

Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy tietojensa käsittelyn. Suostumuksen tulee olla rekisteröidyn tietoinen tahdon ilmaisu. Rekisteröidyn on siten suostumusta antaessaan pitänyt olla tietoinen siitä, mihin hän suostumuksensa antaa.

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyn edellytykset oppilaitoksessa

Oppilaan henkilötietojen käsittely oppilaitoksissa perustuu koulun ja oppilaan välillä vallitsevaan asialliseen yhteyteen. Oppilaitoksissa oppilaiden henkilötietojen käsittelyn peruste on opetuksen järjestäminen. Näin ollen on aiheellista pohtia, missä määrin oppilaiden tutustuttaminen uusien tieto- ja viestintätekniikoiden käyttöön edellyttää heidän henkilötietojensa laittamista internetiin, vaikka menettelyyn olisikin opiskelijan tai huoltajan suostumus.

Tieto- ja viestintätekniikan opetukseen voisi liittää myös tietoa henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Näin opiskelijoilla on paremmat valmiudet eri yhteyksissä esimerkiksi asiakkaina tai tietoverkkojen käyttäjinä käyttää tietoon perustuvaa harkintaa ja itsemääräämisoikeutta omiin henkilötietoihinsa.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 1 ja 7 kohta, 8.1 § 5 kohta ja 4 momentti, 6 §
Julkisuuslaki: 16 § 3 momentti 
Julkaistu 27.1.2014