Luottotietorekisterissä olevan tiedon korjaaminen

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 27.4.2001
Dnro 1119/523/2000

Ratkaistava asia
Hakija vaati luottotietorekisterissä olevan, ulosmittauksessa todettua varattomuutta koskevan tiedon poistamista virheellisenä. Kyse oli ollut maksamattomista elatusapusaatavista, joiden suorittamisesta takautumissaatavana kunnalle hakija oli sittemmin maksukyvyttömyyden perusteella vapautettu.

Kannanotto
Elatusturvalaissa (671/1998) säädetään niistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen. Elatusturvalaki on yhteiskunnan toissijaista elatusvastuuta koskeva laki ja se koskee ensisijaisesti tilanteita, joissa elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen.

Elatustuella tarkoitetaan kunnan varoista lapsen elatusta varten elatusturvalain 5 §:ssä säädetyin edellytyksin maksettavaa avustusta. Kunnassa elatusturvalain mukaisia tehtäviä hoitaa elatusturvalain 3 §:ssä säädetty kunnan määräämä toimielin.

Elatustuen maksaminen ei mainitun lain 15 §:n 1 momentin mukaan vaikuta elatusvelvollisen velvollisuuteen suorittaa elatusapu täysimääräisenä. Kun elatustukea maksetaan elatusavun suorittamisen laiminlyönnin perusteella, oikeus elatusapuun siirtyy maksetun elatustuen määrää vastaavalta osalta toimielimelle, jolla on paitsi oikeus myös velvollisuus kaikkien maksamatta olevien elatusapujen perintään siten kuin elatusturvalain 17 §:ssä tarkemmin säädetään. Kunnan takautumissaatavaa ei kuitenkaan lain 20 §:n mukaan peritä siltä osin kuin elatusavun suorittamatta jättäminen on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä.

Koska hakija on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun suorittamisen, on kunta maksanut laiminlyönnin perusteella lapsen kanssa asuvalle huoltajalle elatusturvalain mukaista elatustukea. Kyseessä on siis ollut selkeä maksun laiminlyönti. Koska hakija on vapautettu elatustukivelastaan nimenomaan maksukyvyttömyyden perusteella, on talletetun tiedon katsottu kuvaavan asianmukaisesti rekisteröidyn taloudellista asemaa ja sitoimusten hoitokykyä. Ottaen huomioon että edes saatavan maksaminen maksun laiminlyönnin toteamisen jälkeen ei noudatetun ratkaisukäytännön mukaan ole peruste poistaa talletettua tietoa, myöskään se, että kunta on velkojan ominaisuudessa sittemmin jättänyt perimättä maksamansa elatustuen määrän hakijalta tämän maksukyvyttömyyden perusteella, ei ole peruste maksuhäiriömerkinnän poistamiselle.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 3 § 8 kohta, 20 § 1 mom. 1 kohta, 9 §, 29 §
Erityislaki: Elatusturvalaki

 
Julkaistu 27.1.2014