Luottamuksellisen viestin suoja

Konstantin Popov v. Bulgaria, nro 15035/03, EIT 25.6.2009
Kirjeenvaihto-oikeus - Tehokas oikeussuojakeino – Vangit

Kysymys vangin kirjeenvaihto-oikeuden loukkauksesta, kun hänen kirjeenvaihtoaan tarkastettiin kansallisella lailla annetun valtuutuksen nojalla systemaattisesti. Kysymys myös siitä, edellyttikö EIS sellaisessa tapauksessa tehokasta kotimaista oikeussuojakeinoa.

Kvasnica v. Slovakia, nro 72094/01, EIT 9.6.2009
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Laillisuusperiaate – Telekuuntelu

Kysymys puhelinkuuntelun laillisuudesta ja välttämättömyydestä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Sorvisto v. Finland, nro 19348/04, EIT 13.1.2009
Oikeudenkäynnin kesto - Kohtuullinen aika - Kirjeenvaihto-oikeus - Laillisuusperiaate – Takavarikko

Kysymys oikeudenkäynnin kohtuullisesta ajasta riita- ja rikosasioissa sekä siitä, perustiko rangaistuksen lieventäminen riittävän hyvityksen oikeudenkäynnin pitkästä kestosta. Kysymys myös lain laatuvaatimusten täyttymisestä asianajajan ja hänen päämiehensä kirjeenvaihdon takavarikoinnin sääntelyn kohdalta.

Mancevschi v. Moldova, nro 33066/04, EIT 7.10.2008
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Kodin suoja - Kotietsintä – Asianajaja

Kysymys siitä, perusteltiinko määräyksiä asianajajan toimistossa ja kotona toimitettavista etsinnöistä asianmukaisesti.

Liberty and others v. the United Kingdom, nro 58243/00, EIT 1.7.2008
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Laillisuusperiaate - Tietoliikenteen valvonta

Kysymys siitä, täyttivätkö ulkomaisten televiestien kaappausta koskeneet säännökset lain laatuvaatimukset.

Kirov v. Bulgaria, nro 5182/02, EIT 22.5.2008
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Oikeudenkäynnin kesto - Kohtuullinen aika - Tehokas oikeussuojakeino – Puhelinkuuntelu

Kysymys siitä, tarjosiko kotimainen laki puhelinkuuntelun kohteeksi joutuneelle EIS:n edellyttämät minimitakeet viranomaisten väärinkäytöksiä vastaan. Kysymys myös esitutkinnan ja oikeuskäsittelyn kohtuuttoman pitkästä ajasta. Kysymys vielä siitä, oliko väitettyjen rikkomusten osalta saatavilla tehokkaita kotimaisia oikeussuojakeinoja.

Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, nro 74336/01, EIT 16.10.2007
Kirjeenvaihto-oikeus - Kotietsintä - Takavarikko - Asianajajan salassapitovelvollisuus

Kysymys siitä, loukattiinko asianajotoimistossa toimitetulla sähköisten tietojen etsinnällä ja takavarikolla asianajajan ja hänen päämiestensä kirjeenvaihdon suojaa.

Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, nro 62540/00, EIT 28.6.2007
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Laillisuusperiaate - Tekninen tarkkailu

Kysymys siitä, täyttikö tarkkailusta teknisin erityisvälinein annettu laki laille asetettavat laatuvaatimukset.

Dumitru Popescu v. Romania (n:o 2), nro 71525/01, EIT 26.4.2007
Yksityiselämän suoja - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Puhelinkuuntelu

Kysymys siitä, tarjosiko puhelinkuuntelua koskenut kotimainen laki riittäviä takeita toimenpiteen kohteeksi joutuneen yksityiselämän suojan suhteen. Kysymys myös siitä, tekikö kuuntelun väitetty lainvastaisuus oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden kyseenalaiseksi.

Panarisi v. Italy, nro 46794/99, EIT 10.4.2007
Yksityiselämän suoja - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Syytetyn oikeudet - Todistajien kuuleminen - Telekuuntelu - Tekninen kuuntelu

Kysymys siitä, perusteltiinko rikoksesta epäillyn asunnon kuunteluun annettua tuomarin lupaa riittävästi, kun päätöksessä viitattiin syyttäjän hakemuksessa ja poliisin muistiossa mainittuihin seikkoihin. Kysymys myös siitä, rikkoiko kuuntelu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Kysymys vielä siitä, loukattiinko syytetyn oikeuksia, kun tuomiossa nojauduttiin todistajana kuulemisesta oikeudessa kieltäytyneen toisen syytetyn esitutkinnassa antamaan kertomukseen.

Copland v. the United Kingdom, nro 62617/00, EIT 3.4.2007
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus – Laillisuusperiaate

Kysymys siitä, saiko työnantaja laillisesti valvoa työntekijänsä puhelimen, sähköpostin ja internet-yhteyden käyttöä.

Petri Sallinen and others v. Finland, nro 50882/99, EIT 27.9.2005
Kodin suoja - Kirjeenvaihdon suoja - Etsintä - Takavarikko - Asianajajan salassapitovelvollisuus

Kysymys siitä, oliko kansallisella lailla säännelty riittävän täsmällisesti ne edellytykset, joilla etsintä ja takavarikko voitiin kohdistaa asianajajan salassapitovelvollisuuden käsittämään aineistoon.

Aalmoes and others v. the Netherlands (päätös), nro 16269/02, EIT 25.11.2004
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihdon suoja - Telekuuntelu - Asianajajan salassapitovelvollisuus

Kysymys siitä, täyttivätkö puhelinkuuntelusta rikostutkinnassa annetut kansalliset säännökset laille asetettavat laatuvaatimukset. Kysymys myös siitä, tarjosiko laki riittäviä takeita siitä, ettei asianajajan ja päämiehen välistä luottamuksellista suhdetta loukattaisi puhelinkuuntelulla.

Narinen v. Finland, nro 45027/98, EIT 1.6.2004
Kirjeenvaihto-oikeus - Konkurssipesän hallinto

Kysymys siitä, perustuiko konkurssivelallisen kirjeenvaihdon kääntäminen pesänhoitajalle riittävän täsmällisiin oikeudellisesti sitoviin säännöksiin.

Luordo v. Italy, nro 32190/96, EIT 17.7.2003
Omaisuuden käytön valvonta - Kirjeenvaihdon suoja - Liikkumisvapaus - Pääsy tuomioistuimeen - Suhteellisuusperiaate – Konkurssi

Kysymys siitä, aiheutuiko konkurssivelallisen vallintavallan, kirjeenvaihdon, oikeudenkäyntikelpoisuuden ja liikkumisvapauden rajoituksista suhteettomia seurauksia konkurssiasian käsittelyn pitkään kestoon nähden.

Craxi (n:o 2) v. Italy, nro 25337/94, EIT 17.7.2003
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihdon suoja – Telekuuntelu

Kysymys siitä, olivatko viranomaiset vastuussa siitä, että syytetyn tuttaviensa kanssa käymiä yksityisiä keskusteluja, jotka sisältyivät puhelinkuuntelusta laadittuihin ja oikeudelle ja asianosaisille annettuihin pöytäkirjoihin, pääsi julkisuuteen ja julkaistiin sanomalehdissä. Kysymys myös siitä, oliko noudatettu kotimaisen lain prosessuaalisia takeita, kun puhelinkeskusteluja oli luettu oikeuden julkisessa istunnossa.

M.M. v. the Netherlands, nro 39339/98, EIT 8.4.2003
Puhelinkuuntelu - Kirjeenvaihto-oikeus

Kysymys siitä, puututtiinko viranomaisten toimesta yksilön oikeuksiin, kun poliisi ehdotti epäillyn seksuaalirikoksen uhrille tekijän kanssa käymiensä puhelinkeskustelujen nauhoittamista sekä toimitti ja asensi laitteen uhrin asuntoon. Kysymys myös siitä, oliko "kirjeenvaihdon" suojaa loukattu.

Foxley v. the United Kingdom, nro 33274/96, EIT 20.6.2000
Luottamuksellisen viestinnän suoja - Kirjesalaisuus - Kirjeenvaihto-oikeus - Suhteellisuusperiaate - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Kysymys siitä, oliko rikottu oikeusavustajan ja päämiehen välisen kirjeenvaihdon suojaa, kun päämiehen konkurssissa postilaitos oli oikeuden määräyksen nojalla toimittanut velalliselle lähetetyt kirjeet pesän uskotulle miehelle, joka ne avattuaan ja ennen niiden toimittamista velalliselle oli lukenut niitä ja ottanut niistä kopioita asiakirjavihkoon.

Amann v. Switzerland, nro 27798/95, EIT 16.2.2000
Yksityiselämän suoja - Puhelinsalaisuus - Telekuuntelu - Tekninen tarkkailu - Tehokas oikeussuojakeino

Kysymys siitä, oliko tarkkaillun henkilön sivulliselle lähettämän puhelinviestin kuuntelu ja nauhoittaminen sekä kortistolle tallentaminen ollut ennalta-arvattavaa kansallisen oikeuden
valossa.

Lambert v. France, nro 23618/94, EIT 24.8.1998
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihdon suoja - Puhelinsalaisuus - Telekuuntelu - Tehokas valvonta

Kysymys siitä, oliko puhelinkuunteluun annetun luvan kohdalta ollut tilaisuutta tehokkaaseen valvontaan, kun ylin tuomioistuin oli katsonut, ettei oikeussuojakeinoihin ollut oikeutta henkilöllä, joka oli käynyt keskusteluja kuuntelun kohteena olleessa kolmannen henkilön puhelinliittymässä.

Valenzuela Contreras v. Spain, nro 27671/95, EIT 30.7.1998
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihdon suoja – Telekuuntelu

Kysymys siitä, oliko puhelinkuuntelusta säädetty laissa ennalta-arvattavuuden
vaatimuksen mukaisesti.

Kopp v. Switzerland, nro 23224/94, EIT 25.3.1998
Luottamuksellisen viestinnän suoja - Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihdon suoja - Asianajaja - Telekuuntelu -Kotimaiset oikeussuojakeinot

Kysymys siitä, suojattiinko asianajajan ja hänen päämiehensä välisten neuvottelujen luottamuksellisuutta puhelinkuuntelun yhteydessä riittävän täsmällisin ja ennalta-arvattavin lain säännöksin tai muin takein.

Halford v. the United Kingdom, nro 20605/92, EIT 25.6.1997
Yksityiselämän suoja - Kirjeenvaihto-oikeus - Puhelinsalaisuus - Salakuuntelu - Puhelinkuuntelu - Telekuuntelu - Viestinnän suoja - Tehokas oikeussuojakeino

Kysymys siitä, soveltuiko EIS 8 artikla, kun poliisi oli kuunnellut työpaikan puhelimista lähetettyjä sanomia. Kysymys myös siitä, oliko puhelinkuuntelusta esitetty riittävä selvitys ja oliko laki oikeuttanut kuuntelun.

Niemietz v. Germany, nro 13710/88, EIT 16.12.1992
Yksityiselämän suoja - Kotirauha – Kirjesalaisuus

Kysymys siitä, loukkasiko asianajajan toimistolla suoritettu kotietsintä yksityiselämän suojaa ja kirjesalaisuutta.

Campbell v. the United Kingdom, nro 13590/88, EIT 25.3.1992
Kirjesalaisuus

Kysymys valittajan oikeudesta kirjeenvaihdon suojaan hänen vankilasta käsin asianajajansa sekä Euroopan ihmisoikeustoimikunnan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon osalta

a) Kruslin v. France, nro 11801/85, EIT 24.4.1990
b) Huvig v. France, nro 11105/84, EIT 24.4.1990

Puhelinsalaisuus - Viestinnän suoja

Kysymys siitä, oliko puhelimen salakuuntelu perustunut lakiin ja oliko sen toimeenpaneminen ollut "välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa".

 
Julkaistu 27.8.2009