Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, uusi 17 b §

Dnro 2476/03/2015

22.9.2015

Viite

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, uusi 17 b § (VM/2008/03.01.00/2015)

Lausunto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt tietosuojavaltuutetulta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi uuden 17 b §:n osalta. Kiitän mahdollisuudesta lausua asiassa ja totean kunnioittaen seuraavaa.

Perustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen suojasta on säädettävä lailla. Henkilötietojen käsittelyn perusteista säädetään henkilötietolain 8 ja 12 §:ssä. Lain mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Verotusta koskevien tietojen automaattisen vaihtamisen laajentaminen muuttaa finanssilaitosten velvoitteita henkilötietojen käsittelyssä, mistä johtuen asiasta on säädettävä lailla.

Perustuslaki- ja hallintovaliokunta ovat lausuntokäytännössään edellyttäneet henkilötietojen käsittelyä koskevalta sääntelyltä tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä. Tärkeinä sääntelyn kannalta on pidetty mm. tietojen käsittelyn tarkoitusta, henkilötietojen sisältöä ja tietojen sallittua käyttötarkoitusta mukaan luettuna tietojen luovutettavuus.

Ehdotettu pykälä on suppea. Sopimuksen nojalla käsiteltäviä henkilötietoja ei ehdotetun hallituksen esityksen mukaan luetella laissa, koska tiedot yksilöidään oikeusperustana olevan Yleissopimuksen nojalla tehdyssä toimivaltaisten viranomaisten välisessä keskinäisessä sopimuksessa. Ehdotetussa ensimmäisessä momentissa on käytetty ilmaisua "sopimuksen soveltamista varten tarpeelliset tiedot". Ehdotetun kolmannen momentin mukaan Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä mm. annettavista tiedoista.

Perustus- ja hallintolakivaliokuntien linjaukset huomioiden, on syytä varmentua siitä, että ehdotetussa laissa viitattu sopimus vastaa riittävän täsmällisesti niihin seikkoihin, joita valiokunnat ovat henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta pitäneet tärkeinä. Verotusmenettelystä annettuun lakiin ehdotettua lisäystä, josta selkeästi ilmenee velvollisuus luovuttaa sovitut tiedot Verohallinnolle, pidän yleisesti kannatettavana.

Lisätietoja antaa tarvittaessa allekirjoittanut ylitarkastaja numerossa 029 5666794.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Ylitarkastaja Johanna Järvinen

 
Julkaistu 30.9.2015