Lasten urheilukilpailuissa otettujen videoiden laittaminen Internet-palvelun kautta yleisesti esille

Dnro 259/452/2013

Asia:

Kysymys koski lasten urheilukilpailuissa otettujen videoiden laittamista Internet-palvelun kautta yleisesti esille. Kysyjä kertoi, että osa seuran lasten vanhemmista katsoo, että videoiden esittämiseen tarvittaisiin siinä esiintyvien lasten vanhemmilta kirjalliset suostumukset.

Kysyjä tuo kuitenkin esille, etteivät oman seuran lasten vanhemmilta hankitut suostumukset ole ongelmallisia, vaan vastustajajoukkueen vanhemmilta hankittavat suostumukset. Hän kertoi lasten olevan 10-12-vuotiaita ja kysyi, onko kirjallinen lupa tarpeen ja siinä tapauksessa, että näin on, keneltä kaikilta lupa pitää olla.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Tietosuojavaltuutetulla ei ole ennakkohyväksyntätoimivaltaa. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä. Yleisenä ohjauksena tietosuojavaltuutettu totesi seuraavaa:

Henkilötietolaissa tarkoitetaan henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Video tai kuva, josta henkilö on tunnistettavissa, katsotaan henkilötiedoksi.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan alustalle (tallentava video, tietokone, digitaalikamerajärjestelmä, palvelin tms.) talletettuja tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista henkilöä koskevaksi (esimerkiksi kuva). Näin ollen talletetut kuvat ja ääni ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja, jos henkilö on niistä tunnistettavissa.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilötietolaissa yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta toiminnassaan.

Merkitystä kuvaamistilanteissa henkilötietojen käsittelyn ja henkilötietolain näkökulmasta on kuvaamishetken tarkoituksella. Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten koskevat soveltuvin osin ainoastaan 1–4 ja 32 §, 39 §:n 3 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 42 §, 44 §:n 2 kohta, 45–47 §, 48 §:n 2 momentti sekä 50 ja 51 §, jollei 17 §:stä muuta johdu. Kysyjän kertoman perusteella vaikuttaa siltä, että kyse voi olla tapahtumanjärjestäjän lukuun tapahtuvasta toiminnasta. Mikäli videot ovat saatavilla esim. lajiliiton verkkosivuilla, tietosuojavaltuutettu pitää mahdollisena, että tarkoitus on toimituksellinen ja näin ollen henkilötietolaki soveltuu tilanteeseen vain rajoitetuilta osin eikä tietosuojavaltuutetullakaan ole toimivaltansa puitteissa sitä mahdollista laajemmin kommentoida.

Mikäli kyse ei ole kuvaamisesta toimituksellisia tarkoituksia varten, tietosuojavaltuutettu toteaa, että yleisesti hän suosittelee selkeän suostumuksen hankkimista ennen henkilötietojen (jos kuvassa on tunnistettava henkilö) laittamista avoimeen verkkoon kaikkien saataville. Avoimeen tietoverkkoon laitettavien henkilötietojen katsotaan olevan henkilötietojen luovuttamista määräämättömälle vastaanottajajoukolle, minkä vuoksi suostumuksen hankkimisen on katsottu olevan suositeltavaa.

Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu. Kysymys siitä, riittääkö henkilötietojen käsittelylle lapsen suostumus vai tarvitaanko tämän huoltajan suostumus, kiteytyy suostumuksen käsitteeseen. Kysymys onkin, voidaanko lapsen suostumuksen katsoa olevan sillä tavalla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity voi hyväksyä henkilötietojensa käsittelyn. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että alaikäisen (vajaavaltaisen) lapsen suostumuksen ei voi katsoa näitä kriteerejä täyttävän, vaan tarvitaan tämän huoltajan vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen suostumus.

Samalla tulee huolehdittua henkilötietolain 24 §:ssä säädetystä informointivelvollisuudesta, kun rekisteröidyt, sekä tässä tapauksessa rekisteröityjen vanhemmat, ovat asianmukaisesti tietoisia henkilötietojen käsittelystä omassa tapauksessaan. Tietosuojavaltuutetulla ei ole ennakkohyväksyntätoimivaltaa. Rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä siitä, että käsittelee henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla ja että asianmukaiset suostumukset on hankittu, mikäli sellaiset ovat tarpeen.

 
Julkaistu 20.8.2014