Lääkejätteiden pientuojien luettelo

Tietosuojavaltuutetun kannanotto
Dnro 1775/41/2005

Asian kuvaus:

Apteekki kysyi tietosuojavaltuutetulta, onko vanhojen lääkkeiden apteekkiin viemisen yhteydessä kerättävän henkilötietolistan ylläpitäminen tarpeellista ja lainmukaista. Apteekit joutuvat ylläpitämään nimilistaa lääkejätteiden tuojista. Listalta näkee myös muiden tuojien nimet. "Lääkejätteiden pientuojien luettelo" -nimiseen lomakkeeseen täytetään päivämäärä, tuoja, mitä/määrä ja allekirjoitus. Apteekkiin lääkejätettä palauttavaa asiakasta pyydetään antamaan tai kirjoittamaan nimensä tuontilistalle. Tarkoituksena on varmistaa, että kyseessä on yksityishenkilö eikä yritys. Yritykset eivät saa tuoda lääkejätteitä apteekkiin. Kun jätelaitoksen työntekijät hakevat lääkejätteet apteekista, he ottavat luettelon mukaansa ja arkistoivat sen. Heidän mukaansa valvovat viranomaiset haluavat nähdä sen valvontatarkastuksen yhteydessä. Apteekit toimivat tässä kunnan/kuntalaisten/kunnallisen jätelaitoksen välikätenä.

Hankittu selvitys:

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan jätelain 13 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus huolehtia kotitalouden ongelmajätteiden vastaanotosta. Kunnat ja apteekit ovat sopineet, että apteekit vastaanottavat lääkejätteet. Jätelain 17 §:n mukaan kunta voi itse antaa jätehuoltomääräyksiä. Lisäksi on olemassa Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista 659/1996.

Suomen apteekkariliitosta ilmoitettiin, ettei siellä tiedetty, että muualla Suomessa kerättäisiin kyseisen kaltaisia listoja.

Antamansa selvityksen mukaan Ympäristövirasto kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ei ole edellyttänyt henkilötietojen keräämistä vanhojen lääkkeiden talteenoton yhteydessä eikä näin ollen pidä sitä kunnalle kuuluvan viranomaistoiminnan kannalta tarpeellisena. Kunnallisena liikelaitoksena toimiva jätelaitos vastaa kotitalouksien ongelmajätteiden keräilystä keräyspaikkojen kanssa sopimallaan tavalla. Lupaviranomainen on ympäristökeskus, joka myös valvoo toimintaa.

Ympäristökeskus kertoi myöntäneensä jätelaitokselle ympäristöluvan kunnan jätekeskuksen toiminnan jatkamiselle. Ympäristöluvassa on annettu lupamääräys C5. Lupamääräyksen mukaan kaikista yhdyskuntajätteen käsittelyalueelle tulevasta yhdyskunta-, erityis-, ongelma-, ja hyötyjätteen laadusta, määristä, alkuperästä, toimituspäivämäärästä, tuottajasta tai tuojasta ja sijoituspaikoista on pidettävä kirjaa. Jätelaitos ei ole ollut yhteydessä ympäristökeskukseen laatiessaan selvityspyynnön liitteenä olevaa apteekeille kohdistettua toimintaohjetta, eikä ympäristökeskus ole ollut tietoinen henkilötietojen pyytämisestä lääkejätteitä palautettaessa apteekkiin. Ympäristökeskus ei ole myöskään halunnut nähdä kyseisiä asiakaslistoja valvontatarkastuksilla. Lupamääräys tarkoittaa yhdyskunnasta peräisin olevan jätteen käsittelyalueelle tuojaa eli lääkejätteen tuojana on apteekki. Lupamääräyksen C5 mukaiset vuosittaiset kirjanpidon yhteenvetotiedot sisltävät jäteluokkaisia kokonaisjätemääriä, ei luetteloita jätteiden tuojista. Kunnalla on velvollisuus huolehtia kotitalouksista peräisin olevien ongelmajätteiden vastaanotosta ja kunnat ja apteekit ovat sopineet, että apteekit ottavat vastaan lääkejätteet. Terveydenhoitoalan yritysten lääkejätteiden toimittaminen "ilmaiseen vastaanottoon" tulee ehkäistä muilla kuin jätelaitoksen käyttämin menettelyin.

Jätelaitos kertoi, että apteekkiin lääkejätettä palauttavaa asiakasta pyydetään antamaan tai kirjoittamaan nimensä tuontilistalle. Vastaanottava apteekki arvioi lääkkeen määrän, mutta lääkkeen nimiä ei listalle kirjata. tietojen keräämiseen on kaksi syytä. Ensinnäkin ympäristökeskuksen ympäristöluvassa edellytetään, että kaikista jätteenkäsittelyalueelle tuotavista ongelmajätteistä, niiden alkuperästä, tuottajasta ja tuojasta on pidettävä kirjaa. Ehto on annettu jätelain 51 §:n nojalla. Toiseksi maksuttomat ongelmajätteiden vastaanottopalvelut on suunnattu ainoastaan kotitalouksille. Takavuosina kun lääkejätetuojista ei pidetty kirjaa, lääkärikeskukset väärinkäyttivät kotitalouksille suunnattuja ilmaispalveluja ja toimittivat kustannuksitta lääkejätteitään apteekkien vastaanottopisteisiin. Tämä kuormitti tarpeettomasti apteekkeja ja hävityskustannukset jäivät jätelaitoksen hoidettavaksi. Nyt lääkärikeskukset joutuvat tuomaan jätteensä suoraan kunnan jätekeskukseen ja maksamaan lääkejätteidensä hävittämiskustannukset. Selvityksen mukaan tietojen kerääminen on tarpeen edellä mainituista syistä. Jätelainsäädännössä ei ole tarkkoja määräyksiä kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanottoa koskevasta kirjanpidosta. Lain tulkinnan on ratkaissut lupapäätöksillään kussakin tapauksessa paikallinen lupaviranomainen. Jätelaitoksen kaikkien muidenkin jätteiden kuin lääkejätteiden vastaanoton yhteydessä pidetään kirjaa jätteiden tuojista. Kirjanpito on ainoastaan omaa seurantaa ja viranomaisvalvontaa varten eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille. Apteekeille on annettu lääkejätteiden kirjanpitoa varten pientuojien lista. Ohjeiden mukaan mitä/määrä kohtaan tulee kirjata, onko kyseessä jodipitoinen lääke, elohopeapitoinen lääkejäte, nestemäinen, kiinteä, happo tai emäs taikka viiltävä tai pistävä lääkejäte. Nämä tiedot ovat tärkeitä lääkejätteiden pakkaamisen, kuljettamisen ja käsittelyn kannalta

Tietosuojavaltuutetun kannanotto:

Henkilötietolaissa on säädetty niistä edellytyksistä, jolloin henkilötietoja saadaan kerätä ja muutoin käsitellä. Henkilötietoja voidaan kerätä esim. silloin kun tietojen keräämisestä on laissa säädetty tai jos henkilötietojen kerääminen johtuu laissa säädetystä tehtävästä. Myös esim. asiakassuhteessa voidaan kerätä tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen keräämisen pitää myös olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.

Kyseessä olevassa pientuojien listassa on lääkejätteitä ja niiden tuojaa koskevia tietoja. Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, minkälaisia jätteitä koskevia tietoja kerätään silloin kun niiden yhteydessä ei kerätä henkilötietoja. Siten tämä kannanottoni koskee vain lääkejätteiden apteekkiin tuoneiden nimitietojen keräämistä. Henkilötietolaki ei estä sellaisten tietojen keräämistä, jotka eivät ole yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Jätelaitos on perustellut nimitietojen keräämisen tarpeellisuutta sillä, että sitä edellytetään Oulun ympäristökeskuksen lupamääräyksessä. Palauttajien nimien keräämisellä varmistetaan, että ainoastaan kotitaloudet palauttavat maksuttomasti lääkejätteitä apteekkiin eikä lääkärikeskukset. Maksuton palautusoikeus koskee vain kotitalouksia. Lääkärikeskusten tulee viedä lääkejätteensä maksullisesti suoraan jätekeskukseen.

Jätelaitos viittasi myös jätelain selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuutta koskevaan 51 §:ään. Sen viimeisen momentin mukaan valvonta- ja lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa ja ympäristöministeriö yleisesti antaa määräyksiä ja ohjeita siitä, miten selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus on täytettävä.

Saatujen selvitysten mukaan jätelainsäännössä ei ole säädetty kyseessä olevien tietojen keräämisestä eikä niiden kerääminen johdu myöskään laissa säädetystä tehtävästä. Valvovat viranomaiset ovat ilmoittaneet, etteivät tarvitse tällaisia tietoja. Ympäristökeskus on ilmoittanut, että kyseinen lupaehdon kohta ei tarkoita asiakaskohtaisia tietoja, vaan sitä apteekkia, joka kerää lääkejätteet. Lisäksi saatujen selvitysten mukaan muualla Suomessa ei ole yleisenä käytäntönä kerätä apteekkiin lääkejätteitä palauttavien henkilöiden nimiä.

Saatujen selvitysten perusteella tietosuojavaltuutettu katsoi, että ei voida pitää asiallisesti perusteltuna ja lainmukaisena henkilöiden nimien keräämistä lääkejätteiden apteekkiin palauttamisen yhteydessä. Tietosuojavaltuutettu yhtyi ympäristökeskuksen näkemykseen siitä, että tulee muulla tavoin pyrkiä varmistumaan siitä, etteivät lääkärikeskukset palauta lääkejätteitään apteekkiin. Lääkejätteiden tuojilta voidaan esim. kysyä, onko kyse kotitalouden lääkejätteistä vai muista jätteistä. Näin ollen tietosuojavaltuutettu kehotti jätelaitosta henkilötietolain 40 §:n nojalla lopettamaan lääkejätteitä apteekkiin tuovien henkilöiden nimien keräämisen.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki 1§, 2§, 3§ 3k, 8§, 9§ ja 40§ 1 mom. 
Julkaistu 27.1.2014