Kuntaan sijoitettua lasta koskevan tiedon käsittelystä perusopetusta järjestettäessä

Tietosuojavaltuutetun saama tiedustelu:

Tiedustelija kertoi, että kunnan sosiaali- ja terveystoimella on rekisteri kuntaan lastensuo­jelulain perusteella sijoitetuista lapsista, mutta kunnan opetustoimella ei ole oikeutta saa­da tietoja tästä rekisteristä. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että opetustoimi ei pysty laskuttamaan lapsen kotikuntaa. Peruskouluilla olisi tieto sijoite­tuista lapsista, mutta tällä hetkellä niillä ei ole mahdollisuutta kirjata tietoa rekisteriinsä. Lisäksi valtion opetushal­lintoviranomaiset pyytävät tilastoinnin yhteydessä sivis­tystoimelta tiedot kuntaa sijoite­tuista lapsista, joita ei pystytä antamaan.

Perusope­tuslain 2 luvun 4 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Tie­dustelussa katsottiin, että opetuksen asianmukai­sen järjestämisen kannalta välttämättö­mäksi tiedoksi voidaan katsoa tieto kuntaan lastensuojelulain perusteella si­joitetuista lap­sista, koska kunta on velvollinen järjestämään myös heidän opetuksensa. Tiedustelijan mukaan oikeus tietojen saamiseen voidaan johtaa perusopetuslain 41 §:n 4 momentista, jonka mukaan opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oi­keus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot mm. so­siaali- ja ter­veydenhuollon viranomaiselta. Peruste tiedon tallettamisen ja tarpeellisuuteen perustuu lainsäädännöstä johtuvaan yleiseen velvoitteeseen. Lisäksi kuntaan sijoitetun, perusope­tusta saavan lapsen koti­kunta on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta jär­jestävälle kunnalle kotikuntakorvauksen.

Kuntaan lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten rekisteri voisi tiedustelijan mukaan tulla osaksi oppilasrekisteriä ja olla sen osarekisteri. Toinen vaihtoehto olisi, että se olisi oma erillinen rekisterinsä si­vistystoimen taloushallintoyksikös­sä laskutusta ja tilastointia varten. Tietosuojavaltuute­tulta pyydettiin kantaa sijoitettua lasta koskevan tiedon tarpeellisuuteen opetustoimessa ja ehdotettuihin vaihtoehtoihin.

Tietosuojavaltuutetun kannanotto:

Tieto kuntaan sijoitetusta lapsesta on henkilötietolain 11 §:n tarkoittama arkaluontei­nen henkilötieto, koska se kuvaa sosiaalihuollon tukitoimea. Arkaluonteisten tietojen käsittely on sallittua vain henkilötietolain 12 §:ssä säädetyillä perusteilla. Käsittely on sallittu mai­nitun pykälän 5 kohdan mukaan, jos se johtuu välittömästi rekisterinpitäjäl­le laissa sääde­tystä tehtävästä.

Lastensuojelulain 78 §:ssä säädetään kuntaan sijoitettujen lasten rekisteristä. Sen mu­kaan pykälässä mainituissa tilanteissa, joissa lapsi on sijoitettu jonkin muun kuin sijoi­tuksen tehneen kunnan alueelle, sijoittajakunnan tulee ilmoittaa tarvittavien lapsen palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi sekä sijaishuoltopaikan valvonnan toteutta­miseksi lapsen si­joituksesta ja sen päättymisestä sijoituskunnan sosiaalihuollosta vas­taavalle toimielimel­le, jonka on pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista.

Siten lastensuojelulaissa on säädetty velvollisuus sosiaalihuollosta vastaavalle toimieli­melle pitää rekisteriä muiden kuntien kunnan alueelle sijoittamista lapsista. Tietojen luo­vuttaminen rekisteristä esimerkiksi kunnan opetusviranomaiselle määräytyy tietojen luo­vuttamiseen velvoittavien tai siihen oikeuttavien säännösten mukaisesti.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 17 §:n oi­keuttaa sosiaali­huollon järjestäjän tai toteuttajan antamaan asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja. Koska kuntaan sijoitettujen las­ten rekisteriä pidetään mm. lapsen palve­lujen ja tukitoimien järjestämiseksi, niin sosiaali­viranomainen saa tieto­suojavaltuutetun käsityksen mukaan käyttää tietoja tähän tarkoi­tukseen ja ilmoittaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, kouluun tai päiväkotiin näitä palvelu­ja tarvitsevat, kunnan alueelle sijoitetut lapset. Myös oikeuskirjallisuudessa (Tapio Räty, Uusi lastensuojelulaki, Edita 2007 s. 412) on todettu, että sijoituskunnan toimielimen on luovutettava rekiste­ristä lasta koskeva tietoja tarpeenmukaisessa laajuudessa oman kun­tansa sille viranomaiselle, joka järjestää lapsen tarvitsemia palveluja sijoitus­kunnassa. Kun on kysymys esimerkiksi kouluikäisestä lapsesta, tietoja voidaan luovuttaa opetustoi­melle.

Kunnan opetusviranomaisella ei ole oikeutta ylläpitää edellä mainittua rekisteriä, kos­ka sen ylläpito on lastensuojelulaissa säädetty kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielim­en tehtäväksi.

Tiedustelu koski opetustoimen oikeutta tallettaa tieto oppilaan kuntaan sijoittami­sesta op­pilasrekisteriin tai erilliseen rekisteriin. Kunnalla on velvollisuus järjestää pe­rusopetusta myös kuntaan sijoitetuil­le lapsille. Lisäksi lapsen kotikunnalla on velvolli­suus maksaa opetuksen järjestävälle kunnalle kotikuntakorvausta. Velvollisuudesta maksaa voitaneen katsoa myös seuraa­van oikeus laskuttaa ja käsitellä tähän tarvittavia tietoja. Tiedot kun­taan sijoitetuista lapsista ovat tarpeen myös kunnan opetusviranomaiselle kuuluvan, pe­rusopetuksen järjestämistä koskevan velvoitteen toteuttamista varten.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että oppilaan kuntaan sijoittamista koskevan tiedon käsitte­lyn opetustoimessa voidaan katsoa edellä mainituista syistä johtuvan välittömästi rekiste­rinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Kyseinen tieto voi siten olla joko oppilasrekiste­rin tietyss­ä osiossa/osarekisterissä tai esimerkiksi erillisessä tietojärjestelmässä. Siitä riip­pumatta, mihin oppilaan kuntaan sijoittamista koskeva tieto talletetaan, on kyse oppilas­rekisterin tiedosta. Saman rekisterin tiedot voivat sijaita samassa tai eri tietojärjestelmis­sä. Oleellista kuitenkin on, että tietoon pääsy rajataan vain sel­laisille työn­tekijöille, jotka sitä työtehtävissään tarvitsevat.

Sovellettavat säännökset:

Henkilötietolaki (523/1999) 3 § 3 k, 9 § 1 mom., 11 § 6 k, 12 § 1 mom. 5 k
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 17 §
Lastensuojelulaki (417/2007) 78 §
Perusopetuslaki (628/1998 ) 4 § ja 41 §
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009 ) 41.3 § ja 43-44 §

 
Julkaistu 27.1.2014