Henkilötietolain soveltaminen asiakirjapyyntöön

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 18.1.2001
Dnro 36/523/2001

Otsikko
Milloin kysymys on tarkastusoikeuden käyttämisestä?

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta
Asianajaja oli asiakkaansa (X) puolesta allekirjoittanut asiakirjapyynnön ja toimittanut sen kunnan perheneuvolaan. Asiakas halusi saada jäljennökset itseään ja huollossaan olevaa poikaansa koskevista sekä eräistä muista tiedoista. Pyynnöstä ei ilmennyt, minkä lain nojalla tietoja pyydettiin.

Voidaanko asiakirjapyyntöä pitää henkilötietolain tarkoittamana tietojen tarkastuspyyntönä ja onko tietosuojavaltuutetulla toimivaltaa käsitellä asiaa?

Kannanotto
Henkilötietolain 28 §:n 1 momentin mukaan omia tietojaan tarkastavan on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. X ei ole pyytänyt itseään ja poikaansa koskevia tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilökohtaisesti tai itse allekirjoittamallaan asiakirjalla. Tietoja on pyydetty asianajajan allekirjoittamalla asiakirjalla. Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeutta ei voida käyttää asiamiehen välityksellä. Tarkastusoikeuden käyttämisessä voi kylläkin käyttää avustajaa.

Asianajajan allekirjoittamaa perheneuvolalle toimitettua asiakirjapyyntöä ei voida pitää henkilötietolain tarkoittamana tietojen tarkastuspyyntönä eikä pyynnön käsittelyn lainmukaisuuden arviointi kuulu tietosuojavaltuutetun toimivaltaan. Tietosuojavaltuutetulla ei liioin ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, onko tiedonsaanti toteutettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 26 §, 28 §

 
Julkaistu 27.1.2014