Henkilötiedot yksityisen henkilön kotisivuilla

2004

403/451/2004

Asian kuvaus:
Tietosuojavaltuutetulle tulleen toimenpidepyynnön mukaan henkilö X:n pitämillä kotisivuilla oli artikkeleita, joissa käsitellään lukuisten henkilöiden, mm. vireillepanijan henkilötietoja. Sivuilla listattiin alkuperäisestä asiayhteydestä ja ympäristöstä irrotettuja koosteita eri henkilöiden kirjoituksista.

Vireillepanija katsoi häntä koskevat kirjoitukset loukkaaviksi. Hänen käsityksensä mukaan EU:n tietosuojadirektiivin perusteella pelkän henkilön nimen mainitseminen kotisivuilla on luvanvaraista. Hän vaati kaikki itseään koskevat viittaukset poistettavaksi kyseessä olevalta sivustolta sekä kaikilta muiltakin X:n ylläpitämiltä sivustoilta. Vireillepanija halusi tietosuojavaltuutetun välittävän vaatimuksen X:lle. Tämän mahdollisesti kieltäytyessä poistamasta viittauksia vireillepanija pyysi tietosuojavaltuutettua viemään asian tietosuojalautakunnan käsittelyyn.

Tietosuojavaltuutetun vastaus ja ohjaus:
Henkilötietolain säätämisohjeena on ollut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tuomiossaan C-101/01 (6.11.2003) määritellyt direktiivin soveltamisalaa mm. henkilötietojen automaattisen käsittelyn suhteen tapauksessa, jossa Ruotsissa henkilökohtaisella tietokoneella pidetyllä Internet-sivulla oli tietoja sivujen ylläpitäjän lisäksi hänen työtovereistaan. Tuomion mukaan siinä tarkoitettu henkilötietojen vienti Internetiin katsottiin direktiivin tarkoittamaksi henkilötietojen automaattiseksi käsittelyksi. Nyt kyseessä olevan asian arvioimiseksi on selvitettävä, mitä kansallista lainsäädäntöä käsittelyyn sovelletaan.

Henkilötietolain soveltaminen
Toimenpidepyynnössä kuvatussa toiminnassa mainitut nimet eivät ole peräisin henkilörekisteristä eikä nimien mainitsemisella ole myöskään tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tarkoitus muodostaa eikä muodostu henkilötietolain 3 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamaa henkilörekisteriä. Toimenpidepyynnössä tarkoitetussa toiminnassa henkilöiden nimiä mainitaan erilaisten kirjoitusten, artikkeleiden ja verkkokeskusteluissa esitettyjen mielipiteiden yhteydessä. Silloin kun henkilötietoja käsitellään artikkelien ja niihin verrattavien kirjoitusten muodossa, ei henkilötietolaki pääsääntöisesti tule sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyn toimituksellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksen perusteella.

Suomen perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia tietoja sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Sananvapautta ei ole säännöksessä sidottu mihinkään tiettyyn viestinnän muotoon, esimerkiksi painokirjoitusten julkaisemiseen, vaan se turvataan riippumatta ilmaisemiseen tai julkistamiseen käytettävästä menetelmästä. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on säädetty laissa (460/2003), jolla annetaan tarkempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.

Perusoikeuksien sananvapauden ja yksityisyyden suojan välinen tasapaino on Suomessa kansallisille säätelymekanismeille jätetyn liikkumavaran puitteissa järjestetty laeilla. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan mainittu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio ei merkitse sitä, että Suomen kansallisessa oikeuskäytännössä henkilötietojen mainitseminen Internetissä missä tahansa yhteydessä tulisi aina täysimääräisesti henkilötietojen suojaa koskevien säädösten soveltamisen piiriin ja edellyttäisi poikkeuksetta esimerkiksi asianomaisen henkilön suostumusta. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan arvioitu toiminta ei tule henkilötietolain soveltamisen piiriin.

Muun lainsäädännön soveltaminen
Koska toiminta on tapahtunut avoimessa tietoverkossa on arvioitava, sovelletaanko toimintaan muuta perustuslaissa tarkoitettujen perusoikeuksien ja vapauksien, kuten yksityiselämän suojan ja sananvapauden turvaamiseksi säädettyä lainsäädäntöä.

Toimenpidepyyntö perustui Internetiin vietyjen kirjoitusten loukkaavaan sisältöön. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 § mukaan loukkaavan verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräyksen voi antaa tuomioistuin. Tietosuojavaltuutetulla tai tietosuojalautakunnalla ei ole tällaista toimivaltaa.

Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräyksen saamiseksi vireillepanijan olisi käännyttävä poliisin tai tuomioistuimen puoleen. Hakemus verkkoviestin jakelun keskeyttämisestä käsitellään julkaisijan, ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.

Rikosoikeudellisten säännösten soveltaminen
Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaisten toimenpiteiden edellytyksenä on, että viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Teon rangaistavuutta arvioitaessa keskeinen säännös on rikoslain 24 luvussa, jossa säädetään yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta.

Viime kädessä yksityisyyden suojan varmistuminen on siten turvattu edellä mainitun rikoslain säännöksen perusteella. Rikoslain 24 luvun 7 §:n mukaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että tieto on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

 
Julkaistu 27.1.2014