Lastensuojeluilmoitusta ei määrätty poistettavaksi henkilötietolain mukaisena tiedonkorjaamisasiana.

Helsingin hallinto-oikeus 3.10.2001/01/0673/2

X vaati häntä itseään ja hänen lastaan koskevan lastensuojeluilmoituksen poistamista sosiaalitoimistosta. Hän katsoi, että ilmoitus on kokonaisuudessaan perätön, herjaava ja solvaava. Tietosuojavaltuutettu hylkäsi hakijan vaatimuksen eikä antanut tiedon korjaamista koskevaa määräystä. Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan kyseinen ilmoitus sisältää tietoja, jotka olisivat saattaneet johtaa lastensuojelutoimenpiteisiin. Tämän vuoksi sosiaaliviranomaisten tuli selvittää mahdollista lastensuojelun tarvetta. Siten ilmoitus ei ole siten tarpeeton, että se voitaisiin määrätä kokonaan poistettavaksi. Jos samasta lapsesta tehdään myöhemmin uusi ilmoitus, on aiemmallakin ilmoituksella merkitystä lastensuojelun tarvetta arvioitaessa. Tämän vuoksi myös kyseisellä ilmoituksella voi olla myöhemmin merkitystä, vaikkei se johtanutkaan varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. Lastensuojelulain 40 §:n mukaisen ilmoituksen tarkoituksena on lapsen oikeuksien turvaaminen, mikä on otettava huomioon myös ilmoituksen oikeellisuutta arvioitaessa. Kyseisen lastensuojeluilmoituksen oikeellisuuden arviointi on vaikeaa, koska sen tekijä kertoo asioista eri tavoin kuin hakija. Sosiaalitoimistossakin ilmoituksen selvittäminen jäi kesken, koska sovitut tapaamiset eivät toteutuneet. Muihin toimenpiteisiin sosiaalitoimisto ei lastensuojeluilmoituksen johdosta ryhtynyt. Siten lastensuojeluilmoituksen tietojen virheettömyydestä ei ole varmuutta. Tämän seikan tulee ilmetä myös asiakirjoista. Kyseisessä tapauksessa hakijan kirjallinen selvitys ilmoituksessa mainituista asioista on merkitty asiakirjoihin. Siten asiakirjoista ilmenee lastensuojeluilmoituksessa esitettyjen tietojen riidanalaisuus. Näin lastensuojeluilmoitusta on jo korjattu täydentämällä sitä hakijan näkemyksellä, eikä tietosuojavaltuutettu määrännyt lastensuojeluilmoitusta poistettavaksi tai korjattavaksi muulla tavoin.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n tietosuojavaltuutetun tiedon korjaamista koskevasta päätöksestä tekemän valituksen. Lastensuojelulain 40 §:n mukaan eräillä viranomaisilla on velvollisuus ja yksityisillä henkilöillä mahdollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus lapsesta, joka ilmeisesti on lastensuojelun tarpeessa. Lastensuojelulain säännöksen tarkoituksena on lapsen edun turvaamiseksi huolehtia siitä, että myös epäily lastensuojelun tarpeesta saatetaan lastensuojeluviranomaisten tietoon. Lastensuojeluilmoituksen käyttötarkoitus huomioon ottaen tietosuojavaltuutettu ei ole voinut X:n ilmaiseman lastensuojeluilmoituksesta poikkeavan käsityksen perusteella määrätä ilmoitusta poistettavaksi tai oikaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Henkilötietolaki 9 §, 29 §
Lastensuojelulaki 40 §

 
Julkaistu 20.2.2014