Asuntojen myyntihintojen julkistaminen rakennusliikkeen internet-sivustolla

Asian kuvaus:

Rakennusliike x tiedusteli tietosuojavaltuutetun kantaa menettelyyn, että se myyjänä julkaisee avoimessa verkossa kotisivullaan myymiensä asunto-osakkeiden yksilöidyt myyntihinnat.
Tietosuojavaltuutetun toimistossa käytyjen neuvottelujen jälkeen tietosuojavaltuutettu esitti kantanaan seuraavaa:

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun on olemassa jokin henkilötietolain 8 §:n mukaisista yleisistä edellytyksistä tai kun kyse on henkilötietojen käsittelystä lain 4. luvussa mainittuja erityisiä tarkoituksia varten. Kun kerrotussa tilanteessa ostajaan liittyviä henkilötietoja on tarkoitus saattaa kenen tahansa saataville Internet-verkkoon, ainoa mahdollinen käsittelyn edellytys näyttäisi olevan 8 §:n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn antama suostumus. Näin ollen, jos ostajan tietoja aiotaan julkistaa, on siihen tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan saatava kunkin ostajan lupa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 momentin 1) kohdassa olevan määritelmän mukaan "kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnustaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi". Tämän määritelmän johdosta asunnon tarkan osoitteen sisältävä tieto tulkittaneen aina henkilötiedoksi, jos osoite kuvaa sellaista aikaa, että asunto on yksityishenkilön omistuksessa. Omistajatietohan on kenen tahansa helposti selvitettävissä yhtiön osakasluettelosta.

Edellä olevasta seuraa, ettei tietosuojavaltuutetun toimisto pidä henkilötietolain mukaisena ostajan tarkan osoitteen ja hänen maksamansa kauppahinnan ilmoittamista esim. Internet-sivuilla, jollei tällaiselle menettelylle ole etukäteen pyydetty ostajan suostumusta.

 
Julkaistu 27.1.2014