Asiakkaalle kohdistettava sähköinen suoramarkkinointi ja kysymys asiakkaan informoinnista

2005

Asian kuvaus:

Yritys tarjosi vedonlyönnin vihjeitä palvelunumerossaan. Yritys talletti palvelunumeroonsa soittaneiden henkilöiden puhelinnumeroita sms-numerokantaan. Sms-numerokannan käyttötarkoituksia olivat asiakassuhteen hoito (tiedotteet asiakkaille pelikohteiden todennäköisyyksien tai kertoimien muutoksista, jotka mahdollisesti vaikuttavat heidän pelipäätökseensä) ja suoramarkkinointi.

Kyseiseen vihjepuhelimeen soittanut henkilö alkoi saada palvelua tarjoavan yrityksen tekstiviestimainoksia matkapuhelimeensa soittonsa jälkeen. Saiko soittajalle kohdistaa kyseistä palvelunumeroa mainostavaa sähköistä suoramarkkinointia tekstiviestin välityksellä? Yritys katsoi, että niiden henkilöiden osalta, jotka ovat soittaneet sen palvelunumeroon, sillä oli markkinointioikeus, koska se markkinoi samankaltaista tuotetta, jonka asiakas oli jo ostanut.

Asiakkaiden informoinnin osalta yritys ilmoitti, että sen internet-sivuilla ja lehtimainoksissa on näkyvästi kaikki yhteystiedot ja jokainen asiakas voi helposti ja maksutta pyytää nimensä poistettavaksi suoramarkkinointilistalta. Yrityksen lehtimainoksessa on mainittu aina mm. seuraava tieto: Vain yritys X voi käyttää tietojasi omaan markkinointiinsa.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Sähköistä suoramarkkinointia säätelevät sähköisen viestinnän tietosuojalain ohella henkilötietolaki sekä kuluttajille suunnatun markkinoinnin osalta kuluttajansuojalaki. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu arvioida, onko kuluttajansuojalakia noudatettu.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 3 momentti mahdollistaa luonnolliselle henkilölle ilman ennakkosuostumusta kohdistettavan suoramarkkinoinnin esim. silloin, kun palvelun tarjoaja saa asiakkaana olevalta luonnolliselta henkilöltä tekstiviestiin liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ja tämä sama palvelun tarjoaja käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa.

Yksin se, että palvelun tarjoaja markkinoi luonnolliselle henkilölle samaan tuoteryhmään kuuluvaa tai muuten vastaava palvelua, ei kuitenkaan sellaisenaan riitä tekemään sähköistä suoramarkkinointia ja siihen liittyvää henkilötietojen käsittelyä lainmukaiseksi. Jotta sähköinen suoramarkkinointi olisi kokonaisuudessaan lainmukaista, sen tulee täyttää myös muun sitä säätelevän lainsäädännön, esim. henkilötietolain asettamat vaatimukset.

Asiakkaiden tietojen tallettamiselle henkilörekisteriin täytyy siis olla olemassa peruste (henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta) ja rekisteröityjä henkilöitä täytyy informoida heidän tietojensa käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että yrityksen on mahdollista luoda vedonlyönnin vihjepalvelu, joka pitää sisällään mm. sen, että asiakkaaseen ollaan yhteydessä, jos pelikohteiden todennäköisyydet tai kertoimet muuttuvat siten, että tällä voi olla vaikutusta heidän pelipäätökseensä. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä (esim. tallettaa henkilörekisteriin) siinä laajuudessa, mikä tämän palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista ja asiallisesti perusteltua.

Tietosuojavaltuutettu ei pitänyt yrityksen esittelemää tapaa informoida henkilöitä, joiden tietoja talletetaan sms-numerokantaan, riittävänä henkilötietolain 24 §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n kannalta arvioituna.

Henkilötietolain 24 §:n 1 momentin mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Henkilö ei siis saa tulla rekisteröidyksi esim. asiakkaaksi ilman, että häntä informoidaan asiasta henkilötietolain 24 §:n edellyttämällä tavalla.

Sähköisen suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä myös sähköisen viestinnän tietosuojalaki asettaa informointivelvoitteita rekisterinpitäjälle. Yhteystietoja hankittaessa asiakkaalle on ilmoitettava selkeällä ja erottuvalla tavalla niiden edelleen käytöstä suoramarkkinointiin ja tälle on annettava mahdollisuus kieltää yhteystietojen käyttö tähän tarkoitukseen. Palvelun tarjoajalla tai tuotteen myyjällä on velvollisuus toteuttaa sähköinen viestintäpalvelu siten, että jo tilatessaan tuotteen tai palvelun asiakas voi kieltää yhteystietojensa käytön suoramarkkinointiin. Tätä mahdollisuutta on edelleen tarjottava kunkin suoramarkkinointiviestin yhteydessä ilman erillistä maksua ja helposti.

Henkilötietolain 24 §:ssä ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä säädetty merkitsee käytännössä mm. sitä, että jokaisen sms-numerokantaan rekisteröidyn henkilön, jolle yritys kohdistaa sähköistä suoramarkkinointia sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 3 momentin nojalla ilman ennakkosuostumusta täytyy tietää siitä, että 1) hänet on rekisteröity ko. rekisteriin, 2) hänen tietojaan voidaan käyttää sähköisessä (esim. tekstiviestin avulla toteutetussa) suoramarkkinoinnissa ja että 3) hänellä on halutessaan oikeus kieltää ko. markkinoinnin kohdistaminen itseensä.

Ottaen huomioon, että rekisterinpitäjälle henkilötietolaissa säädetty informointivelvoite pitää sisällään mm. informoinnin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietosuojavaltuutettu katsoi, että niillä henkilöillä, joille pelikohteiden tai kertoimien muutoksia koskevia tiedotteita saatetaan lähettää, tulee olla tieto siitä, että heidän tietojaan voidaan myös tässä tarkoituksessa käyttää.

Kaiken kaikkiaan rekisterinpitäjän menettelytapojen on informoinnin osalta oltava sellaisia, että lain edellyttämä informaatio tavoittaa kaikki rekisteröidyt. Lain edellyttämä informaatio tulee siis tarjota myös niille henkilöille, jotka eivät saa yrityksen palvelunumeroa sen lehtimainoksesta tai internet-sivuilta, vaan soittavat siihen esim. tuttavalta saadun tiedon perusteella.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki: 6 §, 9 §, 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §

 
Julkaistu 27.1.2014