Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi vaatia asiakasta koskevien rekisteritietojen korjaamista

25.1.2017
Dnro 235/41/2017

Tietosuojavaltuutetun saama tiedustelu

Tietosuojavaltuutetulta tiedusteltiin, kenellä on oikeus hakea korjausta kirjauksiin, jotka koetaan virheellisiksi. Esimerkiksi lastensuojelussa lapsen nimellä tehtyihin asiakasrekisterikirjauksiin vaati korjausta lapsen isäpuoli. Isäpuolen vaatimuksena oli, että häntä koskevat kirjaukset muutetaan tai poistetaan lapsen kirjauksista.

Tietosuojavaltuutetun kannanotto

Henkilötietolain mukaisen rekisteritietojen korjaamisvaatimuksen esittämisestä rekisterinpitäjälle säädetään henkilötietolain 29 §:ssä. Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että sosiaalihuollon asiakas on myös henkilötietolain tarkoittama rekisteröity. Sosiaalihuollossa annettavan palvelun perusteella määräytyy, onko asiakkaita enemmän kuin yksi. Sosiaalihuollon palvelunantaja määrittää sen, kuka tai ketkä ovat asiakkaita ja kirjaa kutakin asiakasta koskevat tiedot hänen nimellään. Esimerkiksi lastensuojelussa asiakkaana on yleensä vain lapsi, jonka nimellä tiedot kirjataan. Lapsi on myös henkilötietolain tarkoittama rekisteröity. Lapsen asiakastietoihin saadaan kirjata palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelun antamisessa tarpeellisia, myös muihin henkilöihin liittyviä tietoja, esimerkiksi tietoja hänen vanhemmistaan ja perheestään sekä muista omaisista. Silloin kun vain lapsi on asiakkaana, niin kaikki asiakasrekisteritiedot koskevat vain häntä ja hän on henkilötietolain tarkoittama rekisteröity. Tiedonkorjaamisvaatimuksen rekisterinpitäjälle voi esittää lapsi itse, jos hän on riittävän kehittynyt tai hänen laillinen edustajansa. Lapsen laillinen edustaja on hänen huoltajansa. Isäpuolella on oikeus esittää lapsen puolesta lapsen tietoja koskeva tiedonkorjaamisvaatimus vain silloin, jos hän on myös lapsen huoltaja. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin myös oma-aloitteinen velvollisuus korjata rekisteritietoja. Tarkemmin henkilötietolain mukaisesta tiedonkorjaamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä kerrotaan tietosuojavaltuutetun kotisivuilla oppaat-kohdassa olevissa oppaissa "Henkilörekisteriin talletettujen tietojen korjaaminen" ja "Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä" http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/oppaat.html.

Sovelletut säännökset

Henkilötietolaki (523/1999)3 § 5 k, 9 §, 29§ ja 40 § 2 mom.
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 3 §

 
Julkaistu 9.2.2017