Ammattipätevyyttä koskevan rekisterin tietojen julkaiseminen internetissä hakupalveluna

908/41/2007

Asian kuvaus:

Tietosuojavaltuutettu pyysi valvontaviranomaiselta selvitystä erästä ammattipätevyyttä koskevan rekisterin tietojen julkaisemisesta Internetissä hakupalveluna. Vastauksessaan viranomainen toi esille seuraavaa:

  • Rekisteri on nimenomaisella säännöksellä säädetty julkiseksi. Sitä koskevan lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja ko. rekisteristä ja tietojen luovuttamisesta on siten säädetty laissa.

  • Ko. lain esitöiden mukaan laintasoisen säännöksen taustalla on valvontaviranomaisen tehtävä huolehtia siitä, että rekisteristä voidaan tarvittaessa osoittaa ja saada luotettavasti selville asianosaisen oikeus erityisluontoisen työn suorittamiseen. Valvontaviranomainen on siten katsonut, ettei nimenomaisen julkisuus- ja luovutussäännöksen perusteella olisi estettä tietojen julkaisemiseen. Päinvastoin heillä on lakiin perustuva velvollisuus julkaista ko. rekisteriin merkittyjä tietoja, koska asiasta on nimenomaisesti säädetty.

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999) on ollut jo voimassa ammattipätevyyttä koskevaa lakia annettaessa, joten ko. lain tiedonsaantia koskevalla säännöksellä on valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan selvästikin tavoiteltu laajempaa tietojen julkistamista kuin mistä julkisuuslaissa on säädetty. Samoin henkilötietolaki on ollut jo tuolloin voimassa.

  • Rekisteristä pyydetään tietoja jatkuvasti joko muiden viranomaisten tai yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen taholta. Valvontaviranomainen katsoo, että erityislakiin kirjattu velvoite ammattipätevyysrekisterin tietojen julkisuudesta on ollut taloudellisimmin toteutettavissa Internet-palveluna, koska henkilökunnan sitominen tietojen antamiseen koko virka-ajan ei tässä tapauksessa ole asian laatuun nähden resurssitaloudellisesti perusteltua.

  • Rekisteri on poistettu valvontaviranomaisten Internet-sivuilta heti, kun epäilys rekisterin julkaisemisen oikeellisuudesta on tullut viranomaisen johdon tietoon. Toistaiseksi tietoja luovutetaan vain pyynnöstä virka-aikana.

Tietosuojavaltuutetun vastaus:

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999). Henkilötietojen luovutus viranomaisten henkilörekistereistä tapahtuu lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Jos erityislaeissa on säännöksiä koskien tietojen luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä, ne tulevat ensisijaisesti sovellettaviksi.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen vieminen viranomaisen kotisivulle avoimeen Internet-verkkoon on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Henkilötietoja avoimeen Internet-verkkoon vietäessä luovutuksen saajia ovat kaikki, jotka voivat Internetiä käyttää ja kyseistä sivua katsella. Vietyään henkilötietoja avoimeen Internet-verkkoon, rekisterinpitäjä ei käytännössä voi enää hallita niiden käyttöä.

Jotta viranomainen voisi viedä henkilörekisteriinsä sisältyviä henkilötietoja Internetiin, olemassa tulee olla tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava peruste. Henkilörekisterin tietojen vieminen Internetiin voi tulla kyseeseen, jos olemassa on nimenomainen lainsäännös, joka tällaisen menettelyn mahdollistaa. Myös rekisteröidyn antama suostumus voi mahdollistaa henkilötietojen Internetiin viemisen, jos menettely on muutoin asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjn toiminnan kannalta.

Ko. ammattipätevyysrekisteristä jokaisella on oikeus saada tietoja sitä koskevan lain mukaan. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tällaista sanamuotoa tulkitaan vakiintuneesti niin, että tietoja on oikeus saada pyynnöstä. Kyseinen lain kohta ei sisällä nimenomaista säännöstä Internetin käyttämisestä henkilötietojen antamistapana eikä näin ollen mahdollista rekisterin tietojen sähköistä luovuttamista siten, että niitä viedään rekisterinpitäjän toimesta avoimeen Internet-verkkoon. Valvontaviranomaisella ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan näin ollen ole ko. erityislain nojalla perustetta tarjota Internetissä palvelua, jolla voi tehdä hakuja viranomaisen ylläpitämän ammattipätevyyttä koskevan rekisterin tietoihin.

Tietosuojavaltuutetun mielestä ko. erityislain säännös on tiedonsaantioikeutta koskeva informatiivinen säännös. Ilman sitäkin rekisterin tiedot olisivat lähtökohtaisesti julkisia julkisuuslain perusteella. Erityislain säännöksen ohella tietojen luovuttamista sääntelee täydentävästi julkisuuslain 16 §:n 3 momentti.

Ottaen huomioon, että rekisteri oli poistettu valvontaviranomaisen Internet-sivuilta, tietosuojavaltuutettu ei katsonut aiheelliseksi ryhtyä asiassa muihin toimenpiteisiin.

Tietosuojavaltuutettu kiinnitti lopuksi yleisellä tasolla huomiota siihen, että julkisuuslaki säätää määrätyin edellytyksin mahdolliseksi sen, että viranomainen avaa toiselle viranomaiselle teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä tietoihin (16 §:n 3 momentti ja 29 §:n 3 momentti).

 
Julkaistu 27.1.2014