Ajoneuvorekisterissä olevan tiedon korjaamista koskeva päätös ja ohjaus

Dnro 137/533/2013

Asia:

A on lähettänyt tietosuojavaltuutetulle sähköpostin, johon hän on liittänyt tekemänsä henkilötietolain 29 §:n mukaisen tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen Trafille. Hän ei ole enää ajoneuvon C omistaja ja siksi hän vaatii henkilörekisteriin merkityn tiedon korjaamista niin, että hän ei enää näy siellä mainitun ajoneuvon omistajana.

A:n mielestä nykyinen merkintä on virheellinen, ristiriitainen ja harhaanjohtava. Hän on liittänyt kopion katsastustoimiston hänelle lähettämästä ilmoituksesta, jonka mukaan hänen ajoneuvonsa C on katsastamaton ja siksi käyttökiellossa. Autorekisteri.fi -sivulla kohdassa Omien tietojen tarkastus olevan tiedon mukaan hän on edelleen auton omistaja.

Koska Trafi on kieltäytynyt tiedon korjaamisesta, A on sähköpostiinsa liittänyt tietosuojavaltuutetulle pyynnön tiedon korjaamista koskevan määräyksen antamiseksi.

Trafin kieltäytyminen tiedon korjaamisesta

Trafi on lähettänyt A:lle asiakirjan nimeltä Saate, jossa se toteaa, että ajoneuvoliikennerekisteriin on päivitetty tieto, jonka mukaan A on luovuttanut ajoneuvon D:lle ja että D on ajoneuvon uusi omistaja. D ei ole kuitenkaan rekisteröinyt autoa omiin nimiinsä, jonka vuoksi A näkyy tiedoissa viimeksi rekisteröityneenä omistajana.

Trafi ilmoittaa palauttavansa lomakkeen A:lle "aiheettomana". Henkilötietolain 29 § säätää, että jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, siitä on annettava kirjallinen todistus. Lainkohta ei lainkaan tunne Trafin käyttämää menettelyä, jossa lomake voidaan palauttaa aiheettomana. Trafin tavalla menettelemällä rekisteröity ei saa lainkaan tietää oikeuksiaan.

Edellä on selvinnyt, että myös A on tulkinnut tämän saatteeksi nimetyn asiakirjan tiedon korjaamisesta kieltäytymiseksi. Tämän vuoksi asia on käsitelty tietosuojavaltuutetun toimistossa tiedonkorjaamisvaatimuksena.

Osittain muotoilun epäselvyyden vuoksi ja asian tarkemmaksi selvittämiseksi asiasta on kuitenkin vaadittu Trafilta lisäselvitystä.

Trafin selvitys tietosuojavaltuutetulle

Kun vastausta selvityspyyntöön ei määräaikaan mennessä ollut tullut, Trafille lähetettiin muistutus asiasta. Samalla muistutettiin siitä, että tietosuojavaltuutettu voi asettaa uhkasakon tietojenantovelvollisuuden tehostamiseksi. Antamassaan selvityksessä Trafi edelleen kieltäytyi tekemästä ajoneuvoliikennerekisteriin A:n vaatimia korjauksia.

A:n vastine Trafin selvitykseen

A vaatii edelleen tiedon korjaamista alkuperäisen vaatimuksensa mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun päätös:

Tietosuojavaltuutettu hyväksyi A:n vaatimuksen tiedon korjaamisesta ja määräsi Trafin poistamaan ajoneuvoliikennerekisteristä merkinnän, jonka mukaan A on 1. omistaja. Tällainen merkintä on virheellinen ja harhaanjohtava. Merkintä on muutettava muotoon, josta selvästi näkyy, että A on entinen omistaja.

Päätöksen perustelut:

Riidatonta asiassa on, että A on myynyt D:lle omistamansa auton C ja toimittanut sitä koskevan luovutusilmoituksen Trafille ja että A ei enää omista autoa.

Tästä huolimatta A on ajoneuvoliikennerekisterin mukaan ollut edelleen auton omistaja. Selvityksessään Trafi kertoo ilmoittaneensa A:lle, että hän ei ole enää auton omistaja. Tästä huolimatta Trafi kieltäytyy korjaamasta omistajatietoa.

Kieltäytymistodistuksessaan Trafi kertoo, että koska auton ostaja D ei ole rekisteröinyt autoa omiin nimiinsä, A näkyy ajoneuvon tiedoissa viimeksi rekisteröityneenä omistajana. Tämän käsitteen käyttö on ongelmallista sen vuoksi, että asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä ei lainkaan tunne sitä. Käsite ei ole käytössä ajoneuvoliikennerekisterissä eikä sitä löydy A:n tiedoista. Selvityksessään Trafi käyttää tätä samaa käsitettä ja ilmoittaa, että termi kuvaa parhaiten rekisterin tämän hetkistä tilaa. Termi on harhaanjohtava.

Trafi kertoo, että omistuksen päättyminen näkyy ajoneuvoliikennerekisterissä merkintänä luovutusilmoituksesta. Näin on A:n kohdalla, mutta mainintaa siitä, kenelle auto on luovutettu, ei ole. Sen sijaan rekisterissä on edelleen virheellinen tieto, jonka mukaan A on auton omistaja. Missään ei mainita, että hän on entinen omistaja.

Kun automaattisen tietojenkäsittelyohjelman avulla haetaan omia tietoja, ohjelma ei Trafin mukaan ota huomioon luovutusilmoitusta, jonka vuoksi se ilmoittaa omistajaksi rekisteriin merkityn omistajan. Toisin sanoen Trafi katsoo, että koska sen tietojenkäsittelyohjelma ei kykene ottamaan huomioon luovutusilmoitusta, sillä on oikeus pitää rekisterissään vääriä tietoja omistajasta.

Trafin mielestä omistajamerkinnän tietojen leviämisestä ei voi olla haittaa, koska se ei edes ole virheellinen tai vanhentunut. Näin Trafi katsoo siitä huolimatta, että A:lle on jo aiheutunut haittaa. Hän on saanut huomautuksen katsastuksen laiminlyönnistä ja kehotuksen varata aika katsastukseen. Jos auto joskus tulevaisuudessa pysäköidään yksityisen pysäköinninvalvonnan valvomalle alueelle ja jätetään maksu maksamatta, lasku siitä lähetetään A:lle. Hän joutuu silloin reklamoimaan aiheetta saamastaan virhemaksusta.

A:n asiamies on vielä lähettänyt sähköpostin, jonka mukaan Fonectan 16400 Auto -palvelu edelleen ilmoittaa omistajaksi A:n. Palvelu ei siis käytä Trafin kehittelemää termiä viimeksi rekisteröitynyt omistaja vaan kertoo, että A on auton omistaja. Ellei D tee ollenkaan rekisteröinti-ilmoitusta, on todennäköistä, että A näkyy auton omistajana koko sen elinkaaren ajan. Kuten edellä on jo todettu, tällainen tieto on täysin väärä ja harhaanjohtava.

Edelleen Trafi kertoo selvityksessään, että rekisteritiedon ilmoittamisen laiminlyönti on kriminalisoitu ja laiminlyönnistä voi tehdä rikosilmoituksen. Trafi ilmeisesti katsoo, että ainakaan sen ei kuulu tehdä rikosilmoitusta. Rekisteröidyn ilmeisesti tulisi itse tehdä rikosilmoitus saadakseen rekisteritiedot oikeiksi eli hänen olisi huolehdittava siitä, että viranomaisen henkilörekisterissä on oikeat tiedot.

Päätöksen perusteena olevat lainkohdat:

Henkilötietolain 29 §

Muutoksenhaku:

Henkilötietolain (523/1999) 45 §:n mukaan tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Tietosuojavaltuutetun ohjaus:

Asiassa on käynyt ilmi, että Trafilla ei ole vakiolomaketta, jolla kieltäydytään tietojen korjaamisesta. Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivulla on valmis lomake, jossa ovat kaikki henkilötietolain 29 §:n edellyttämät tiedot. Tietosuojavaltuutettu kehotti Trafia välittömästi ottamaan lomakkeen käyttöön.

Tietosuojavaltuutettu on päätöksessään määrännyt Trafin tekemään korjauksia A:n tietoihin ajoneuvoliikennerekisterissä. Hän kehotti Trafia tekemään vastaavat korjaukset myös kaikkien muiden kohdalta ja samalla korjaamaan rekisterijärjestelmässään olevan rakenteellisen virheen, joka ilmoittaa omistajatiedot väärin.

Tämä kehotus tulee panna täytäntöön kohtuullisessa ajassa siitä, kun tämä päätös on lainvoimainen. Edellä oleva ohjaus kehotuksineen ei ole osa päätöstä eikä siihen voi erikseen hakea valittamalla muutosta.

 
Julkaistu 8.7.2014