Terveydenhuollon mallisopimukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa liitteenä olevat neljä mallisopimusta (sopimusmallit A, B, C ja D) ja niihin liittyvän luku- ja käyttöohjeen.

Mallit on laadittu helpottamaan niitä sopimusongelmia, joita tietoteknologian hyödyntämisen lisääntyessä on ilmennyt sosiaali- ja terveydenhuollossa ja joita on jouduttu pohtimaan niin sosiaali- ja terveysministeriössä kuin tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Sopimuksilla selkiytetään tietojenkäsittelyä koskevia vastuita. Sopimusmallien avulla voidaan parantaa tietosuojaa ja samalla ohjata tietojärjestelmien ominaisuuksien kehittämistä ja parantaa tietojenkäsittelypalveluihin liittyvien investointien kustannustehokkuutta. Mallit toimivat myös kunnille osto-oppaina.

 • Luku- ja käyttöohjeet
  Sosiaali- ja terveysministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhdessä laatimien sopimusmallien A, B, C ja D luku- ja käyttöohjeet.
 • Mallisopimus A
  Puitesopimus alueellisesta terveydenhuollon yhteistyöstä
 • Mallisopimus B
  Sopimus potilasasiakirjojen yhteisestä säilytyksestä ja ylläpidosta sekä potilastietojen keskinäisestä luovuttamisesta
 • Mallisopimus C
  Sopimus potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja ylläpidosta
 • Mallisopimus D
  Tietojenkäsittelysopimus

Luku- ja käyttöohjeet

Liite (rtf, 0.03 Mt)

MALLISOPIMUS A

Puitesopimus alueellisesta terveydenhuollon yhteistyöstä.

Käytetään, kun ollaan ryhtymässä yhteistyöhön toisen kuntayhtymän, kunnan tai terveydenhuollon toimintayksikön kanssa.

Yhteistyö voi käsittää esimerkiksi tietyn terveydenhuoltopalvelun, kuten röntgen- tai laboratoriopalvelun, ostamisen keskussairaalalta. Tähän yhteistyöhön liittyy usein potilastietojen ylläpitoa, säilyttämistä ja muuta käsittelyä.

Puitesopimuksella vain sovitaan siitä, mitkä kuntayhtymät, kunnat tai terveydenhuollon toimintayksiköt ryhtyvät yhteistyöhön keskenään ja millä alueilla yhteistyötä on tarkoitus tehdä. Varsinaisesta yhteistyöstä sovitaan erikseen tehtävillä sopimuksilla, joista esimerkkeinä mallit B, C ja D.

Liite (rtf, 0.03 Mt)

MALLISOPIMUS B

Sopimus potilasasiakirjojen yhteisestä säilytyksestä ja ylläpidosta sekä potilastietojen keskinäisestä luovuttamisesta.

Käytetään, kun ollaan ryhtymässä käytännön yhteistyöhön potilastietojen käsittelyssä.

Tämä mallisopimus on eräänlainen puitesopimus potilasrekisterinpitoon liittyvästä yhteistyöstä useiden kuntayhtymien, kuntien tai terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Se kattaa sopijapuolten keskinäiset potilastietojen rekisteröintiin, rekistereiden ylläpitoon ja säilytykseen sekä tietojen keskinäiseen luovuttamiseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

Tämän sopimuksen lisäksi kukin yhteistyökumppani tekee toimeksiantosopimuksen teknisen rekisterinpitäjän kanssa, josta on esimerkkinä malli C. Tekninen rekisterinpitäjä voi olla yksi sopijakumppaneista, kuten keskussairaala, tai yhtä hyvin täysin ulkopuolinen taho, esimerkiksi tietojenkäsittelyn palveluita tuottava yritys.

Liite (rtf, 0.02 Mt)

MALLISOPIMUS C

Sopimus potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja ylläpidosta.

Käytetään, kun tehdään potilasrekisterin pitoa koskeva toimeksiantosopimus.

Toimintayksikkö on juridinen rekisterinpitäjä, joka antaa tämän mallisopimuksen kaltaisella sopimuksella teknisen rekisterinpidon kokonaan tai osittain yhteistyökumppanilleen, joka voi olla esimerkiksi keskussairaala tai yksityinen palveluntarjoaja.

Jos rekisterinpitoon liittyy lisäksi muuta tietojenkäsittelyä, voi olla tarpeen tehdä lisäksi palveluntarjoajan kanssa tietojenkäsittelysopimus, josta on esimerkkinä malli D.

Liite (rtf, 0.04 Mt)

MALLISOPIMUS D

Tietojenkäsittelysopimus.

Käytetään, kun tehdään yleinen tietojenkäsittelypalvelua koskeva toimeksiantosopimus.

Tämän mallisopimuksen teko voi liittyä potilastietojen ylläpitoa ja säilytystä koskevaan mallin C tarkoittamaan sopimukseen, mutta yhtä hyvin se voi olla siitä erillinen oma sopimuksensa.

Liite (rtf, 0.05 Mt)

 
Julkaistu 17.2.2014