Etusivu » Lait » Julkisuuslaki

Julkisuuslaki

Henkilötietojen luovutus viranomaisten henkilörekistereistä määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) mukaan. Poikkeuksena ovat ne tilanteet, joissa erityislain säännös oikeuttaa jonkin viranomaisen luovuttamaan tai saamaan henkilötietoja tässä erityislaissa mainituin edellytyksin.

Julkisuuslaki erottelee henkilörekisteristä tapahtuvan julkisten henkilötietojen nähtäväksi antamisen ja henkilötietojen luovuttamisen. Henkilörekisteristä voidaan luovuttaa julkisia henkilötietoja sisältävä kopio, tuloste tai tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksen saajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia tietoja (16 § 3 mom.).

Henkilötietoja luovuttava viranomainen joutuu aina selvittämään henkilötietojen luovutusten lainmukaisuuden myös henkilötietolain perusteella. Menettely on sama automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja manuaalisesti ylläpidettyjen henkilörekisterien osalta. Luovutusten laillisuuden arvioimiseksi julkisuuslaissa säädetään tietojen pyytämiseen liittyvistä menettelyistä.

Henkilötietojen käsittelyssä merkityksellisiä ovat myös julkisuuslaissa olevat tietojen salassapitoa koskevat säännökset. Salassapitoperusteet on koottu pääosin lain 24 §:ään. Eräissä erityislaeissa (kuten potilaan asemaa ja oikeuksia koskeva laki) on tosin salassapitosäännöksiä.

Julkisuuslain hyvään tiedonhallintatapaan velvoittavat säännökset toteuttavat henkilötietolain huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä suunnitelmallisuuden vaatimusta.

Julkisuuslaissa säädetään asianosaisen tiedonsaantioikeudesta (11 §). Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevista viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista säädetyin rajoituksin (12 §). Jos kysymys on henkilörekisteriin sisältyvästä tiedosta, joudutaan arvioimaan säännöksen suhdetta henkilötietolaissa säädettyyn rekisteröityjen tarkastusoikeuteen.

 
Julkaistu 17.2.2014