Etusivu » Lait » Erityislainsäädäntö

Erityislainsäädäntö

Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat usein myös erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.

Yleislakina säädetyn henkilötietolain mukaan henkilötietojen käsittely voi perustua myös muuhun lainsäädäntöön. Henkilötietojen käsittelyä koskevilla erityissäännöksillä voi siten olla olennainen merkitys yksityisyyden suojan toteutumisessa. Erityissäännöksiä sovelletaan ensisijaisina yleislakiin nähden.

Henkilötietolain yleisvelvoitteita kuten vaatimusta määritellä käsiteltävien henkilötietojen tarkoitus sekä suunnittelu-, tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimuksia sekä huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita samoin kuin rekisteriselostetta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin aina, koska näitä säännöksiä ei muussa lainsäädännössä ole. Sama koskee rekisteröityjen oikeuksia koskevia säännöksiä, joskin esimerkiksi muutamia harvoja tarkastusoikeuden toteuttamista täydentäviä tai rajoittavia säännöksiä sisältyy erityislakeihin (esim. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa). Käytännössä henkilötietojen käsittelyn suunnittelu alkaa erityislainsäädännön valmisteluvaiheessa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta ovat määritelleet tarkemmin lausunnoissaan ja mietinnöissään, millä tavoin henkilötietojen käsittelystä tulee säätää. Perusvaatimuksena on laintasoinen sääntely. Kts. kyseisten valiokuntien asiaa koskeviin lausuntoihin ja mietintöihin sisältyvät keskeiset kannanotot .

Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavia tai käsittelyä koskevia säännöksiä on lukuisissa, jopa sadoissa erityislaeissa. Osa laeista on ns. rekisterilakeja, joissa kyseiseen rekisterinpitoon liittyvistä käsittelyistä on säädetty kattavasti tai ainakin keskeisimmiltä osin. Suuri osa muista laeista sisältää tehtäviä koskevan sääntelyn, jonka perusteella arvioidaan kyseisen rekisterinpitäjän oikeus kerätä ja tallettaa henkilötietoja. Lisäksi muussa laissa voi olla säännöksiä esimerkiksi rekisterin tietosisällöstä, oikeudesta saada tai hankkia henkilötietoja muista henkilörekistereistä tai tietolähteistä sekä oikeudesta luovuttaa henkilötietoja henkilörekisteristä. Jos kysymys on rekisteröityjä koskevista arkaluonteisista tiedoista, oikeus kerätä ja tallettaa tällaisia henkilötietoja tulee ilmetä nimenomaisesti kyseisestä laista tai oikeus keräämisen tulee johtua välittömästi laissa säädetystä tehtävästä. Oikeus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tulee ilmetä myös julkisuuslain perusteella nimenomaisesti kysymyksessä olevasta laista.

Kaikkia toimialoja ja hallinnonaloja koskevia erityislakeja tai -säännöksiä henkilötietolakeihin nähden ovat laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä laki sähköisen viestinnän tietosuojasta. Pelkästään viranomaistoimintaa koskevia lakeja ovat lähinnä henkilötietojen luovuttamisen ja arkistoinnin osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki sekä arkistolaki.

Viranomaisten oikeus kerätä ja käsitellä henkilötietoja laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tulee ilmetä aina ko. viranomaisen tehtäviä koskevasta laista.

Niin sanotuista rekisterilaeista voidaan mainita esimerkkeinä muun muassa seuraavat lait:

 • väestötietolaki
 • laki ajoneuvoliikennerekisteristä
 • laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
 • laki maaseutuelinkeinorekisteristä
 • laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa
 • laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä
 • laki arvo-osuusjärjestelmästä
 • laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

Esimerkkejä viranomaisten tehtäviä ja toimintaa koskevista laeista, joissa tehtävistä sääntelyjen lisäksi tai ohella säädetään tiedonsaantioikeuksista tai henkilötietojen luovuttamisesta, voidaan mainita muun muassa:

 • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
 • kansaneläkelaki
 • sairausvakuutuslaki
 • tilastolaki
 • perusopetuslaki

Yksityisen sektorin rekisterinpitoon vaikuttavista laeista voidaan mainita esimerkiksi:

 • laki luottolaitostoiminnasta
 • vakuutustoimintaa koskevat lait
 • työeläkelait
 • työterveyshuoltolaki
 
Julkaistu 17.2.2014