Etusivu » Lait

Lait

Oikeus yksityisyyden suojaan on perusoikeus. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Henkilötietolain ohella myös tiettyä toimintaa koskeva erityislainsäädäntö sekä muut "tietosuojalait" vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn.

Suomen perustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Perustuslaki sisältää näin ollen lainsäädäntötoimeksiannon. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta ovat lausunnoissaan ja mietinnössään ottaneet kantaa siihen, miten henkilötietojen käsittelystä tulee säätää lain tasolla. Henkilötietojen käsittelyä koskevia sisällöllisiä vaatimuksia voi tulla myös Euroopan Unionin normeista ja muista kansainvälisistä säännöksistä, normeista ja suosituksista.

Oikeutta yksityisyyden suojaan toteuttavat konkreettisella tavalla seuraavat säännökset:

  • Henkilötietolaki on henkilötietojen käsittelyn yleislaki. Lain säännöksiä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, ellei muissa laeissa ole vastaavia erityissäännöksiä. Henkilötietolailla on myös saatettu voimaan Euroopan Unionin henkilötietodirektiivi.
  • Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä on lukuisissa eri aloja koskevissa laeissa. Ne saattavat koskea esimerkiksi oikeutta henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen, henkilötietojen luovuttamiseen, säilyttämiseen tai henkilörekisterien tietosisältöä. Myös Euroopan Unionin asetuksiin voi sisältyä suoraan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia tai käsittelyyn vaikuttavia säännöksiä.
  • Lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sovelletaan henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä, ellei luovuttamisesta ole jonkin toiminnon osalta muuta säädetty. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat myös salassapitoa ja hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset.
  • Lakiin yksityisyyden suojasta työelämästä on koottu keskeisimmät työelämän tietosuojakysymykset luomalla työelämän tarpeita varten menettelytapoja. Uudistettu ja täydennetty laki tuli voimaan 1.10.2004 lukien ja se korvasi vuonna 2001 annetun saman nimisen lain.
  • Tietoyhteiskuntakaari turvaa viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä.
  • Euroopan unionin antamia tietosuojaa koskevia kansainvälisiä normeja ja ohjeita
 
Julkaistu 29.12.2015