EU:n tietosuojauudistus

Uutisia

8.11.2017 EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeen tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista suomeksi ja ruotsiksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu todennäköisesti korkea riski.

Lue lisää

7.11.2017 Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdottamalla lailla pantaisiin täytäntöön EU:n tietosuojadirektiivi, jonka tarkoituksena on taata korkeatasoinen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa sekä helpottaa henkilötietojen liikkuvuutta EU:n jäsenmaiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä.

Lue lisää

2.11.2017 EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä julkaisi tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita suomeksi ja ruotsiksi. Ohjeet koskevat tietosuojavastaavia, tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen ja johtavan valvontaviranomaisen määrittämistä.

Lue lisää

24.10.2017 Hallinnollisten sakkojen määräämisestä julkaistiin tarkentavia ohjeita valvontaviranomaisille. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuo valvontaviranomaisille uuden valtuuden määrätä hallinnollisia sakkoja. Valvontaviranomainen voi määrätä sakkoja rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) ja tietosuoja-asetusta valvovat tietosuojaviranomaiset ovat sopineet noudattavansa yhteisiä arviointiperusteita hallinnollisten sakkojen määräämisestä.

Lue lisää

18.10.2017 EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä on julkaissut päivitetyn ohjeen vaikutustenarvioinnista. Työryhmä julkaisi myös automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia sekä henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamista koskevat ohjeet, joita on mahdollista kommentoida 28. marraskuuta 2017 asti.

Lue lisää

16.10.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi sisäisen ohjeensa lainsäädäntölausuntojen laatimisesta. Ohje antaa suosituksia siitä, mihin tietosuojavaltuutetun toimistossa lausunnoille tulevissa hallituksen esityksissä on tietosuoja-asetuksen näkökulmasta kiinnitettävä huomiota. Ohjetta voi hyödyntää myös kaikessa lainvalmistelussa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä.

Lue lisää

2.10.2017 EU:n tietosuojaviranomaiset kokoontuvat Brysseliin WP 29 -tietosuojatyöryhmän kokoukseen 3.‒4. lokakuuta. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista koskevat ohjeet profiloinnista ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta. Lisäksi kokouksessa hyväksytään alustavasti hallinnollisia sanktioita koskeva ohje.

Lue lisää

28.9.2017 Uusi koulutusvideo auttaa johtoa ja esimiehiä tietosuojauudistukseen valmistautumisessa. Video esittelee uutta tietosuojalainsäädäntöä ja organisaatioiden velvoitteita. On tärkeää, että johto tuntee vastuunsa tietosuojan toteutumisessa.

Lue lisää

6.7.2017 EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan toukokuusta 2018 alkaen. Euroopan komission julkaisema esite auttaa pk-yrityksiä asetukseen valmistautumisessa. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on muuttaa liiketoimintaa helpommaksi ja reilummaksi. Uudet säännöt koskevat kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa.

Lue lisää

3.7.2017 Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti 21. kesäkuuta mietinnön kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Työryhmän mietintöä ja ehdotusta uudesta tietosuojalaista voi kommentoida lausuntopalvelu.fi-sivustolla 8. syyskuuta asti.

Lue lisää

29.6.2017 Arjen tietosuoja -verkkokoulutus on julkaistu arjentietosuoja.fi-sivustolla. Lisää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä, eri kohderyhmille suunnattuja koulutusvideoita julkaistaan vuoden 2017 aikana.

Lue lisää

21.6.2017 Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti 21. kesäkuuta mietinnön kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön tehtävistä muutoksista oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden tietosuojalain, jolla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Uusi tietosuojalaki tulisi voimaan 25. toukokuuta 2018, kun tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

Lue lisää

8.6.2017 Valtioneuvoston kanslia julkaisi selvitykset EU:n tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksista ja tietosuojasäädösten muutostarpeesta. Selvitysten tarkoituksena on palvella tietosuoja-asetuksen kansallista voimaansaattamista.

Lue lisää

12.4.2017 Tietosuojaa koskevasta vaikutusten arvioinnista julkaistiin tarkentavia ohjeita. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vaikutusten arviointia on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski. Vaikutuksia on arvioitava esimerkiksi silloin, kun käsitellään suuria määriä arkaluonteisia tietoja tai käytetään uutta teknologiaa. WP29-tietosuojatyöryhmän julkaisema opas tarkentaa, milloin ja miten vaikutusten arviointi toteutetaan.

Lue lisää

11.4.2017 EU:n tietosuojavaltuutetuista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä päivitti joulukuussa 2016 julkaisemiaan ohjeita tietosuojavastaavien toimenkuvasta, johtavasta valvontaviranomaisesta ja rekisteröidyn oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Lue lisää

24.1.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Oppaassa kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta.

Lue lisää

16.12.2016 WP 29 -tietosuojatyöryhmä julkaisi ohjeita tietosuoja-asetuksen soveltamisesta. Ohjeet koskevat tietosuojavastaavien toimenkuvaa, johtavan valvontaviranomaisen määräytymistä ja rekisteröidyn oikeutta siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Lue lisää

2.6.2016 Valtiovarainministeriön asettama valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) julkaisi raportin, jonka tarkoitus on helpottaa organisaatioiden valmistautumista sen edellyttämiin muutoksiin.

Lue lisää VM:n tiedotteesta: Lakiuudistus parantaa tietosuojaa EU:ssa – tuore raportti antaa suosituksia muutosvaiheeseen

4.5.2016 Tietosuoja-asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 119. Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisemisen jälkeen ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018.

Linkki EU:n viralliseen lehteen

14.4.2016 EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin lopullisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Oikeusministeriö käynnisti helmikuussa mittavan hankkeen toteuttaakseen kansalliset toimenpiteet, joita uudistus edellyttää.

Lue lisää

18.2.2016 Oikeusministeriö asetti työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarvetta ja valmistelemaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia henkilötietojen käsittelystä annettuun yleiseen kansalliseen lainsäädäntöön sekä koordinoimaan asiasta annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tarpeellista lainvalmistelutyötä.

Lue lisää

18.12.2015 Oikeusministeriö tiedotti: EU:n tietosuojauudistuksesta päästiin sopuun

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat kolmikantaneuvotteluissa päässeet sopuun EU:n tietosuojauudistuksesta. Uudistuksen sisältö on tarkoitus vahvistaa tänään Brysselissä ja asia sinetöidään lopullisesti EU:n ministerineuvostossa lähiviikkoina. Kyseessä on merkittävä saavutus, sillä uudistuksesta on käyty neuvotteluja jo lähes neljä vuotta.

EU:n ns. tietosuojapakettiin kuuluu yleisesti sovellettava tietosuoja-asetus ja direktiivi, jota lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset soveltavat käsitellessään henkilötietoja mm. rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten. Molempia säädöksiä aletaan soveltaa vuonna 2018.

Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn uudistaminen ja nykyaikaistaminen on tarpeen, koska henkilötietoja kerätään yhä enemmän teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen myötä. Korkeatasoisella tietosuojalla voidaan parantaa luottamusta sähköisiin palveluihin ja kehittää EU:n digitaalisia sisämarkkinoita.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkien kansalaisten henkilötietojen käsittelyä. Yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö EU:ssa tukee rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kansalaisen on helpompi luottaa esimerkiksi verkkokauppoihin, kun hän tietää, että hänen henkilötietojaan käsitellään kaupanteon yhteydessä asianmukaisesti.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisteröidyn oikeudet vastaavat suurelta osin nykysääntelyä. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot. Jo nykysääntelyn mukaan rekisterinpitäjän on oikaistava virheelliset tiedot ja poistettava esimerkiksi tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto (oikeus tulla unohdetuksi). Henkilön oikeutta saada omat tietonsa poistettua ei kuitenkaan sovelleta lakisääteisiin rekistereihin.

Asetuksella luodaan myös uusia oikeuksia, joilla nykyaikaistetaan sääntelyä vastaamaan teknologian kehitystä. Rekisteröity voi saada itseään koskevia tietoja sähköisesti ja hän voi nykyistä helpommin siirtää antamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Siirto-oikeutta ei sovelleta julkisella sektorilla.

Asetus rajoittaa lasten henkilötietojen käsittelyä ilman vanhempien suostumusta. Alle 16-vuotiaat eivät siten voi käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluja ilman vanhempien lupaa. Jäsenvaltio voi päättää myös alemmasta ikärajasta, alimmillaan se voi olla 13 vuotta.

Suomelle on ollut tärkeää, että tietosuoja-asetuksen puitteissa on mahdollista jatkaa nykyisen kaltaista biopankkitoimintaa, palkkatilastointia ja sukututkimusta. Suomen tavoitteena on ollut erityisesti myös asiakirjajulkisuuden huomioon ottaminen. Asetukseen onkin sisällytetty artikla, joka mahdollistaa kansallisen julkisuuslain yhteensovittamisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Näin hallinnon läpinäkyvyys ja asiakirjojen julkisuus voidaan säilyttää Suomessa.

Suomi on neuvotteluissa pyrkinyt siihen, että rekisterinpitäjille eli yrityksille ja yhteisöille asetettavista vaatimuksista ei muodostu kohtuuttomia kustannuksia.

Tietosuojavaltuutetulle uusia tehtäviä

Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto on viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu mm. valvoa asetuksen soveltamista. Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan uudet tehtävät kasvattavat toimiston resurssitarvetta noin 5 -7,5 henkilötyövuodella.

Tietosuojaviranomainen voi määrätä rekisterinpitäjälle sakkoa. Sanktioitavat teot on jaettu kolmeen luokkaan, joissa sakon määrä voi olla enintään 10 miljoonaa tai 20 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sakko voidaan määrätä kokonaisliikevaihdon perusteella. Sakkojen ohella on käytettävissä myös lievempiä keinoja, kuten huomautus.

Yrityksille sekä kustannuksia että hyötyjä

Suomalaisille yrityksille aiheutuu uusia kustannuksia muun muassa velvollisuudesta nimittää tietosuojavastaava sekä velvollisuudesta ilmoittaa tietoturvaloukkauksista. Jo nykyisin esimerkiksi apteekit ja terveydenhuoltoalan yritykset ovat velvollisia nimeämään tietosuojavastaavan.

Useassa EU-valtiossa toimiva yritys joutuu nykyisin selvittämään jokaisen jäsenvaltion tietosuojasäännökset erikseen. Jatkossa sovellettavan yhden luukun periaatteen mukaisesti tällainen yritys voi asioida vain yhden tietosuojaviranomaisen kanssa. Tämä vähentää yrityksen kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi yritykset voivat saada merkittävää taloudellista hyötyä, jos digitalisaatio etenee tietosuojauudistuksen tavoitteen mukaisesti.

EU:n tietosuojasääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perustetaan Euroopan tietosuojaneuvosto. Se voi tehdä sitovia päätöksiä asioissa, joissa on kyse henkilötietojen käsittelystä useamman jäsenvaltion alueella.

Tietosuoja-asetuksella kumotaan nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja asetusta sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Tietosuoja-asetus edellyttää kuitenkin Suomessa myös lainsäädäntötoimenpiteitä, sillä jäsenvaltiot voivat antaa asetusta tarkentavaa lainsäädäntöä erityisesti julkisella sektorilla. Myös julkishallinnolle asetus merkitsee uusia kustannuksia mm. tietosuojavastaavan nimittämiseen liittyen.

Tietosuojadirektiivi on monilta osin yhdenmukainen tietosuoja-asetuksen kanssa. Siihen sisältyy kuitenkin myös yleisestä tietosuoja-asetuksesta poikkeavia säännöksiä, jotka on katsottu tarpeelliseksi ottaen huomioon poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön erityistarpeet. Tietosuojadirektiivi korvaa nykyisen EU:n tietosuojapuitepäätöksen. Tietosuojadirektiivi tulee panna täytäntöön kansallisesti.

Lisätietoja:

Euroopan komission tiedote

Artikla 29 -työryhmän lehdistötiedote


 
Julkaistu 15.6.2015
Sivun alkuun |