Uutta ohjeistusta mobiililaitteiden sähköiseen seurantaan ja älykkääseen videoanalytiikkaan

Julkaistu 21.1.2016

Teletoimialan tietosuojan kansainvälinen ohjausryhmä (ns. Berlin Group) on julkaissut kaksi uutta ohjetta. Ne sisältävät suosituksia, joilla pyritään parantamaan esimerkiksi mobiililaitteiden Wi-Fi-signaaleja hyödyntävien seurantajärjestelmien sekä älykamerajärjestelmien tietosuojaa:

- Working Paper on Location Tracking from Communications of Mobile Devices

- Working Paper on Intelligent Video Analytics

Erilaiset älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden paikantamis- ja seurantajärjestelmät ovat yhä yleisempiä. Niillä voidaan tarkkailla ja ennustaa ihmisten liikkumista esimerkiksi kauppakeskuksissa ja muissa yleisissä tiloissa, kuten lentokentillä. Tietojen käyttötarkoitukset ovat usein palveluiden toimivuuteen liittyviä tai kaupallisia (eli tietoja hyödynnetään esimerkiksi profiloinnissa ja markkinoinnissa).

Mobiililaitteen seuranta tulee usein teknisesti mahdolliseksi jo sillä, että laitteen Wi-Fi-toiminto on kytketty päälle. Tämä saa aikaan, ettei seurannan kohteena oleva henkilö välttämättä ole tietoinen kaikista niistä tarkkailun mahdollisuuksia, joiden kohteena hän potentiaalisesti on. Jos seurantatietoihin vielä yhdistetään muista lähteistä peräisin olevia tietoja (kuten kanta-asiakastietoja tai ns. some-tietoja), yksittäisestä henkilöstä ja hän toiminnastaan on mahdollista luoda vieläkin tarkempi kuva. Kuluttajien ja asiakkaiden ohella seurannan kohteeksi saattavat joutua myös työntekijöiden älylaitteet, mikä taas voi muodostaa ongelmia työelämän tietosuojasäännösten kannalta.

Mobiililaitteiden paikantamista ja seurantaa käsittelevä Berliinin ryhmän ohje analysoi tietosuojariskejä, joita viestinnästä saatavien tietojen käsittelyyn voi liittyä. Haasteet kohdistuvat usein toiminnan läpinäkyvyyteen ja oikeutukseen sekä kohdehenkilöiden mahdollisuuteen vaikuttaa heihin kohdistuvaan seurantaan. Ohje sisältää suosituksia, joilla näitä riskejä voidaan poistaa ja yksityisyyttä turvata.

Ohje korostaa tarvetta suunnitella ja analysoida seurantajärjestelmät hyvin jo ennalta. Se myös ohjaa minimoimaan henkilötietojen käsittelyn, rajaamaan tietojen säilyttämisaikoja, anonymisoimaan tietoja sekä suosimaan laitteissa yksityisyyttä turvaavia oletusasetuksia. Välttämätöntä on myös huolehtia seurannan kohteeksi tulevien henkilöiden riittävästä etukäteisestä informoinnista tai heidän suostumuksen saamisesta sen mukaan, mikä kulloinkin on kansallisen lainsäädännön mukaan tarpeen. Ohjeessa hahmotellaan toimintaympäristöä, jossa mobiililaitteiden seurannasta ilmoitettaisiin kylteillä samaan tapaan, kuin mikä on vakiintunut käytännöksi kamaravalvonnan osalta. Yksityisyyttä turvaavassa toimintaympäristössä olisi myös alueita, joilla seurantaa ei suoriteta (’Privacy Zones’).

Jos seurantajärjestelmän tuottamaa tietoa on tarkoitus alkaa yhdistää esimerkiksi kanta-asiakasjärjestelmän tietoihin, ohje korostaa tarvetta informoida kuluttajia asiasta huolellisesti ja yksityiskohtaisesti. Pelkästään se, että kuluttaja päivittää lataamansa sovelluksen sovelluskaupassa ei yleensä tarjoa hänelle riittävää tietoa asiasta.

Kansalaisten käyttäytymistä voidaan seurata myös erilaisilla älykameroilla, joita sekä julkiset että yksityiset toimijat ovat alkaneet hyödyntää esimerkiksi julkisilla paikoilla, kauppakeskuksissa tai muissa vastaavissa tiloissa. Älykamerat keräävät tietoa esimerkiksi yleisen turvallisuuden varmistamiseksi, ruuhkien vähentämiseksi, henkilökunnan määrän optimoimiseksi tai palveluiden sujuvuuden takaamiseksi. Tietoja kerätään usein myös mainonnassa ja muussa kaupallisessa toiminnassa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi kadulla olevan sähköisen mainostaulun sisältö saattaa muuttua sen mukaan, mitä älykamera arvioi katsojan iäksi ja sukupuoleksi.

Älykäs videoanalytiikka voi tuottaa karkeaa yleistietoa esimerkiksi alueella olevien ihmisten lukumääristä, mutta äärimmillään se voi mahdollistaa myös henkilön tarkan tunnistamisen. Vaikka henkilön tunnistaminen ei olisi varsinaisena tavoitteena, älykameroiden käyttöön sisältyy kuitenkin aina henkilötietojen käsittelyä vähintäänkin hetkellisesti. Tämä on otettava huomioon kyseistä tekniikkaa käytettäessä ja suunniteltaessa.

Berliinin ryhmän havaintojen mukaan älykameroihin liittyvät tietosuojariskit ja –haasteet ovat pitkälti samoja, kuin mobiililaitteiden seurannassa ja paikantamisessa: Tietävätkö kohdehenkilöt älykameroiden käytöstä ja voivatko he vaikuttaa heistä kerättäviin tietoihin? Millä edellytyksin tällaisia järjestelmiä voidaan ylipäänsä ottaa käyttöön, ja voidaanko niiden tuottamaa tietoa yhdistää esimerkiksi kanta-asiakonseptin tietoihin? Myös erilaisten virheiden mahdollisuus on usein olemassa, koska järjestelmä voi tuottaa kohdehenkilöistä vain arvioita, kuten päätellä heidän sukupuoltaan tai ikää.

Berliinin ryhmä korostaa myös älykameroiden kohdalla tarvetta huolehtia kansalaisten riittävästä informoinnista ja tarvittaessa suostumuksen pyytämisestä. Kansalaisten tulisi pääsääntöisesti voida tietää ne konkreettiset paikat, joihin älykameroita on sijoitettu. Ryhmä kehottaa välttämään kokonaan terveydentilaan ja etniseen taustaan liittyvien arkaluonteisten tietojen keräämistä sekä automaattisten päätösten tekemistä pelkästään älykameroiden tuottamiin tietoihin perustuen. Kameroita hyödyntävien organisaatioiden on myös muistettava, että kansalaisen oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa koskee pääsääntöisesti myös älykameroilla kerättyjä tietoja.

Berliinin ryhmä on viralliselta nimeltään International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT). Siihen kuuluu kansallisten tietosuojaviranomaisten ja eri järjestöjen edustajia ympäri maailman. Myös Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto on mukana ryhmässä. Ryhmä on perustettu vuonna 1983, ja se toimii Berliinin tietosuojaviranomaisen johdolla. Perustamisestaan lähtien ryhmä on julkaissut lukuisia suosituksia ja asiakirjoja, joiden tavoitteena on edistää yksityisyyden suojaa erityisesti teletoimialalla. 1990-luvulta lähtien ohjaus on keskittynyt erityisesti Internetin tietosuoja-asioihin. Lisätietoja Berliinin ryhmästä ja kaikista sen antamista suosituksista on saatavissa ryhmän www-sivustolta