Henkilötietojen käsittely oppilas- ja opiskelijahuollossa

Julkaistu 20.4.2015

Helsingin Sanomissa 15.4.2015 julkaistussa artikkelissa esitettiin huoli siitä, että tietosuoja estää lapsen ja nuoren parasta. Artikkelissa kerrottiin kaksi esimerkkiä. Ensimmäisen esimerkin mukaan tyttö oli ollut laitossijoituksessa. Toisessa esimerkissä kerrottiin, että lapsen asiassa odotettiin lastensuojelun päätöstä pysyvästä sijoituspaikasta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 17 § ssä säädetyillä edellyksillä sosiaaliviranomainen voi antaa asiakkaan hoidon, huollon ja koulutuksen tarpeen selvittämiseksi ja järjestämiseksi sekä toteuttamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja toiselle viranomaiselle ilman suostumustakin. Harkinta siitä, mitä tietoja nuoresta voidaan antaa tällaisessa tilanteessa esimerkiksi koululle tai kouluterveydenhuoltoon on tietoja antavalla sosiaaliviranomaisella.

Lainsäädännössä on myös useita muita säännöksiä, jotka oikeuttavat tai velvoittavat salassa pidettävienkin tietojen luovuttamiseen. Perusopetuslain 40 §:n 2 momentin mukaan oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät salassa pidettävät tiedot. Lisäksi opetuksen järjestäjällä on 41 §:n 4 momentin mukaan salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Perusopetuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on puolestaan salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tästä säädetään perusopetuslain 40 §:n 5 momentissa. Opetustoimella on myös lastensuojelulain 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuoltoon lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi voidaan tehdä myös yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa lastensuojelulain 25 a §:n mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto tulee kevään aikana järjestämään tästä aiheesta keskustelutilaisuuden.

Lisätietoja asiasta antaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puhelin 029 56 66730