Julkisuuslaki sääntelee henkilötietojen luovuttamista viranomaisten välillä

Julkaistu 1.7.2014

Usein väitetään, että tietosuoja estää henkilötietojen luovuttamista viranomaisten välillä, mutta tiedätkö, mikä laki sääntelee sitä? Tätä kysyttiin tietosuojavaltuutetun kotisivuilla Kesäkuun mielipidekyselyssä. Vaihtoehtoina olivat henkilötietolaki, julkisuuslaki ja en tiedä. Oikea vastaus olisi ollut julkisuuslaki. Kyselyyn vastanneita oli 129, joista henkilötietolakia kannatti 43 %, julkisuuslakia 48 % ja mielestään oikeaa vastausta ei tiennyt 9 %.

Samaan aikaan kotisivuilla olleessa blogikirjoituksessaan tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kumosi väitteen, että tietosuoja estää veteraanien avustamista. Hän korosti, että kahden viranomaisen välisessä tietojenluovutuksessa sovelletaan julkisuuslakia tai varta vasten säädettyjä erityislakeja.

Julkisuusperiaatteen toteuttamistavoista ja yleisimmistä salassapitoperusteista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Yhdenmukaisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen tiedostoista säädetään tuossa laissa. Tietosuojadirektiivi mahdollistaa julkisuusperiaatteen huomioon ottamisen kansallisessa lainsäädännössä. Tämä todetaan nimenomaisesti direktiivin johdanto-osan 72 kohdassa.

Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta on sisällytetty yksityisyyden suojan kannalta tarpeelliset henkilötietojen luovuttamisen rajoitukset. Lähtökohtana on, ettei laissa edelleenkään rajoiteta yksittäisen tiedon luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään myös, millä edellytyksillä henkilötietojen laajamittainen luovuttaminen esimerkiksi sähköisessä muodossa on sallittua.

Henkilötietolakiin ei sisälly henkilötietojen massaluovutuksen ja arkaluonteisen otannan käsitteitä.