Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja Europolin valvontaelimen muutoksenhakukomitean puheenjohtajaksi

Julkaistu 24.6.2014

Europolin yhteisen valvontaelimen kokouksessa 16.6.2014 ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi valittiin valvontaelimen muutoksenhakukomitean puheenjohtajaksi. Muutoksenhakukomitea tutkii Europol-päätöksen mukaisesti rekisteröityjen oikeuksia koskevat asiat ja antaa asioissa lopullisen päätöksen. Komiteassa on yksi jäsen kustakin 28 maata edustavasta valtuuskunnasta. Huhtiniemi on aikaisemmin toiminut komitean varapuheenjohtajana.

Europol (Euroopan poliisivirasto) on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio, jonka toiminnasta ja valvonnasta on säädetty neuvoston päätöksessä (2009/371/YOS). Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu valvontaelimen toimintaan. Valvontaelimen tehtävänä on valvoa Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallentaminen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn oikeuksia.