Pienlainatoimialaan kohdistuva tarkastus

Julkaistu 3.7.2013

Tietosuojavaltuutettu on päättänyt toteuttaa pienlainoja myöntäviin yrityksiin etätarkas­tuksen.

Tar­kastuksella pyritään selvit­tämään, miten henkilötietojen käsittelyä koskevat velvoitteet on huomioitu pienlainatoimialalla, jonka toimintaympäristö on muuttunut uusien lainsäädännöllisten velvoitteiden myötä. Julkisuudessa on esitetty, että kesäkuun 2013 alusta voimaan tulleiden laki­muutosten takia osa pien­lainatoimijoista tulee lopettamaan toimintansa, osan toimijois­ta jatkaessa muunlaisen ku­luttajarahoituksen parissa. Suomen Pienlainayhdistys ry:kin on keväällä 2013 ilmoittanut toimintan­sa lopettamisesta ja yhdistyksen purkautumi­sesta, pienlainaliiketoiminnan hiipumisen johdosta. Mahdollisten toimialalla toteutuneiden muutoksien lisäksi tarkastuksella kartoitetaan yleisesti, miten kuluttajien tietosuoja ja siihen liittyvien oikeuksien toteutuminen on huomioitu alan yrityksissä.

Selvityspyyntö on lähetetty n. 30 pienlainatoimialalla toimivalle yritykselle. Tarkastuksessa on kyse tietosuojavaltuutetun lakisääteisestä valvonta-, tarkastus- ja ohjaustehtä­västä. Tarkastuksessa kar­toitetaan tietosuoja-asioita ensisijaisesti yleisellä tasolla, ja tulemme ra­portoimaan tekemistämme ylei­sistä havainnoista tällä internet-sivustolla.