Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu maailmanlaajuiseen Internet Sweep -projektiin

Julkaistu 3.5.2013

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu 6-12.5.2013 aikana maailmanlaajuiseen Internet Sweep -projektiin, jossa arvioidaan verkkopalveluiden tietosuojakäytäntöjen läpinäkyvyyttä.

Sweepin aikana joukko kansallisia tietosuojaviranomaisia ympäri maailmaa tekevät yhteistyötä, tutkivat ennalta määritellyn teeman mukaisesti valitsemiaan verkkopalveluja sekä niiden tietosuojakäytäntöjä ja ryhtyvät tarvittaessa tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Internet Sweep on suunniteltu kansallisten tietosuojaviranomaisten verkoston Global Privacy Enforcement Networkin puitteissa. Verkoston tarkoituksena on edistää kansainvälistä yhteistyötä yksityisyyttä suojaavien lakien täytäntöönpanossa. Tämä yhteistyö pureutuu erityisesti rajat ylittäviin ilmiöihin kuten internetin ja sähköisen kaupankäynnin kasvun vaikutuksiin yksityisyyden suojalle. Nyt toteutettava ensimmäinen Internet Sweep on verkoston järjestämä yhteistyöprojekti, jossa kansalliset viranomaiset käyvät läpi valitsemiaan verkkopalveluita ennalta sovitun konseptin mukaisesti, raportoivat havaintonsa ja ryhtyvät tarvittaessa toimivaltansa mukaisiin toimenpiteisiin. Sweepin tarkoitus on lisätä tietoisuutta yksityisyyden suojasta sekä tehostaa lakien noudattamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Siihen osallistuu 19 kansallista viranomaista. Tietosuojavaltuutetun toimisto toimii yhteistyössä verkoston kanssa Sweepin toteuttamiseksi ja arvioi n. 200 suomalaista verkkosivustoa, jotka koskevat erityisesti mediaa, kaupan alaa, verkon yhteisöpalveluita sekä arkaluontoisia henkilötietoja käsitteleviä verkkopalveluita. Tarvittaessa se ryhtyy toimivaltansa mukaisiin toimenpiteisiin.

Sweepin teemana on tietosuojakäytäntöjen läpinäkyvyys. Tämä tarkoittaa Suomessa erityisesti rekisterinpitäjien velvollisuutta informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän kuten henkilötietoja käsittelevän verkkopalvelun tarjoajan tulee huolehtia mm. siitä, että rekisteröity henkilö voi saada tiedon rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Rekisterinpitäjän tulee antaa myös ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi ja pitää henkilörekistereitään koskeva rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Informointivelvollisuus on keskeinen henkilötietolain periaate ja se vaikuttaa koko tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. Läpinäkyvää tiedottamista ja informointia koskevaa sääntelyä esiintyy lukuisissa oikeusjärjestelmissä maailmanlaajuisesti ja sitä on ehdotettu kehitettäväksi myös Euroopan komission ehdottaman yleisen tietosuoja-asetuksen yhteydessä.

Lisätietoja:
Reijo Aarnio (029 56 66730), Iiro Loimaala (050 3800 211)