Tietosuojalautakunnan päätös valtuutuksen nojalla ilmoitetusta suoramarkkinointikiellosta

Julkaistu 31.1.2013

Tietosuojalautakunta on 6.10.2012 tekemällään päätöksellä (Päätös 6/6.10.2012, Dnro 2/933/2012) velvoittanut teleoperaattoria noudattamaan valtuutuksen nojalla ilmoitettua suoramarkkinointikieltoa.

Päätös koskee rekisteröidylle henkilötietolain 30 §:n mukaan kuuluvaa oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Tietosuojalautakunta on tehnyt päätöksensä tietosuojavaltuutetun pyynnöstä.

Käsitellyssä asiassa Suomen Telemarkkinaliitto ry (STML) oli lähettänyt teleoperaattorille henkilötietolain 30 §:n mukaisen suoramarkkinointikiellon kannattajajäsenensä puolesta. Viestiin oli liitetty valtakirja, jossa jäsen valtuutti STML:n valitseman asiamiehen laatimaan ja allekirjoittamaan hänen nimissään ja puolestaan operaattorille toimitettavan reklamaation sekä tietosuojavaltuutetulle osoitettavan toimenpidepyynnön häneen kiellosta huolimatta kohdistetusta suoramarkkinoinnista. Teleoperaattori hyväksyi kielto-oikeuden käyttämisen asiamiehen välityksellä, mutta sen mielestä asiamiehen tuli esittää oikeustoimilain mukainen valtakirja sekä rekisteröidyn yksilöimiseksi riittävät tiedot. Operaattorin mukaan STML:n esittämä valtakirja ei täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia, sillä siitä ei ilmennyt valtuutusta kiellon välittämiseen.

Tietosuojalautakunnan mukaan rekisteröidyn ei tullut noudattaa tiettyä muotoa käyttäessään kielto-oikeutta, sillä henkilötietolaissa tai sen esitöissä ei aseteta muotovaatimuksia kielto-oikeuden käyttämiselle. Lautakunta huomautti, että myöskään valtuutus ei ole määrämuotoinen oikeustoimi. Se voi perustua valtakirjaan tai päämiehen valtuutetulle antamaan tiedonantoon, ja päämies voi myös jälkikäteen hyväksyä valtuutetun tekemän oikeustoimen. Koska henkilötietolain mukaisen kielto-oikeuden tarkoituksena on toteuttaa henkilön yksityisyyden suojaa, kielto-oikeuden toteuttamiseksi rekisteröityä koskevien tietojen tuli olla riittävän yksilöityjä ja rekisteröidyn tahdon tuli käydä riittävän selvästi ilmi. Lautakunnan mielestä operaattorille tapauksessa toimitetun valtakirjan sanamuodosta ilmeni riittävän yksilöidysti kielto-oikeuden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja henkilön voitiin katsoa ainakin jälkeenpäin hyväksyneen STML:n hänen puolestaan tekemän toimen.

Tietosuojalautakunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen, jonka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tietosuojalautakunta on tärkein päätösvaltaa henkilötietoasioissa käyttävä elin. Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Lautakunta voi myös antaa henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä.

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 029 56 66730