Tietosuojan työpaja edisti kuluttajien oikeuksia luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa

Julkaistu 30.3.2012

Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti 19.3.2012 Tietosuojan työpajan yhdessä teleoperaattoreiden, luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajien sekä alan järjestöjen kanssa. Työpajan tarkoituksena oli edistää kuluttajien oikeuksien toteutumista luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa.

Kun kuluttaja tekee operaattorin kanssa sopimuksen puhelinliittymästä, hänen nimi- ja yhteystietonsa voivat tulla julkaistuiksi luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa. Näistä tiedot voivat päätyä monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin tai mielipidekyselyihin.

Työpajassa käsiteltiin henkilötietojen liikkumista yritysten välillä sekä käytäntöjä niiden julkaisemisessa. Tietosuojavaltuutettu kutsui työpajan koolle, koska kuluttajilla on ollut tarvetta kannella näistä asioista. Tyypillinen ongelma on ollut, että tietoja on julkaistu siitä huolimatta, että kuluttajan mukaan niiden piti olla salaiset. Yritykset eivät myöskään aina ole muuttaneet palveluissa julkaistavaa tietosisältöä kuluttajan pyynnöstä huolimatta. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa, voisivatko yritykset palvella kuluttajia luetteloasioissa vielä nykyistä paremmin.

Työpaja toimi avauksena, jonka myötä ala tulee käymään läpi menettelytapojaan kuluttajien oikeuksien varmistamiseksi. Toimiala tulee raportoimaan tietosuojavaltuutetulle asian jatkokäsittelystä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto viettää kuluvana vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan, ja osana sitä toimisto järjestää erilaisia työpajoja. Niissä käsitellään eri toimialojen kannalta ajankohtaisia ja yleisesti merkittäviä aiheita. Maaliskuussa pidetty telealan työpaja oli järjestyksessään toinen juhlavuoden työpaja. Ensimmäinen järjestettiin tammikuussa, ja siinä kartoitettiin tietovuotojen ja –murtojen yhteiskunnalle aiheuttamia uhkia yhdessä eri viranomaisten kanssa.

Mitä luettelo- ja numerotiedotuspalveluihin liittyviä oikeuksia kuluttajalla on?

Laki säätää operaattoreille velvollisuuden huolehtia, että puhelinliittymästä sopimuksen tehneen kuluttajan tiedot julkaistaan painetussa tai sähköisessä puhelinluettelossa. Kuluttajalla on siis oikeus saada yhteystietonsa julkaistuiksi.

Toisaalta kuluttajalla on myös oikeus päättää, julkaistaanko häntä koskevia tietoja luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa ja mitä julkaistavat tiedot ovat. Kuluttaja voi esimerkiksi valita, että katuosoitetta ei saa julkaista. Hän voi myös kieltää kaikkien tietojensa julkaisemisen eli salata ne kokonaan.

Lähtökohtana on kuitenkin aina tietojen julkaiseminen. Kuluttajan on siis käytettävä kielto-oikeuttaan, jos hän ei halua tietojaan olevan saatavilla luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa.

Operaattoreilla on velvollisuus kertoa kuluttajalle etukäteen aikomuksesta julkaista tiedot. Julkaisemisesta tulee kertoa selkeästi. Kuluttajan on voitava saada asiasta tieto riippumatta siitä, tekeekö hän sopimusta puhelimitse, internetissä tai myymälässä. Käytännössä operaattorit kertovat asiasta yleensä ainakin sopimuksen tekemiseen liittyvissä asiakirjoissa.

Kuluttajalla on oikeus rajoittaa tietojensa julkaisemista liittymän avaamistilanteessa tai milloin tahansa myöhemmin. Kuluttajan on ilmoitettava kiellostaan nimenomaan operaattorille ja/tai luettelo- ja numerotiedotuspalvelun tarjoajalle. Esimerkiksi maistraatille ilmoitettu turvakielto ei tule telealan yritysten tietoon.

Luettelo- ja numerotiedotuspalveluita tarjoavat monet eri yritykset, ja ne saavat tietoja operaattoreilta. Jos kuluttaja haluaa rajoittaa tietojensa julkaisemista mahdollisimman tehokkaasti, hänen tulee ilmoittaa kiellosta suoraan omalle operaattorilleen. Tämän jälkeen operaattori ei saa luovuttaa hänen tietojaan mihinkään luettelo- ja numerotiedotuspalveluun. Kuluttajalla on oikeus ilmoittaa rajoituksesta myös yksittäiselle luettelo- ja numerotiedotuspalveluntarjoajalle, mutta tällöin rajoitus tulee koskemaan vain kyseistä palvelua.

Operaattoreiden sekä luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajien tulee huolehtia käsittelemiensä henkilötietojen virheettömyydestä. Jos kuluttaja kuitenkin havaitsee julkaistavissa tiedoissaan olevan virheitä, hän voi pyytää niiden korjaamista.

Kuluttajan oikeuksista säädetään viestintämarkkinalaissa, sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sekä henkilötietolaissa.