Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä kommentoi komission ehdotusta

Julkaistu 25.1.2012

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE "Proposals a chance for better protection"

Epävirallinen käännös:

"Artikla 29 mukaisen työryhmän puheenjohtaja: Ehdotukset mahdollistavat paremman suojan.

Artikla 29 mukaisen työryhmän puheenjohtaja Jacob Kohnstamm uskoo, että ehdotukset antavat eurooppalaiselle lainsäädäntökehikolle tukevan pohjan suojella tehokkaasti perusoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyden suojaa, mutta korostaa kuitenkin tarvetta parantaa.

Artikla 29 mukaisen työryhmän puheenjohtaja toivottaa tervetulleiksi Euroopan komission hyväksymät ehdotukset, joilla pyritään vahvistamaan rekisteröityjen asemaa, tehostamaan rekisterinpitäjien vastuuta ja vahvistamaan valvontaviranomaisten asemaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Jacob Kohnstamm uskoo, että ehdotetut säännökset voivat lopettaa nykyisen hajanaisuuden ja vahvistaa tietosuojaa kaikkialla Euroopassa edellyttäen että kehittämistyötä jatketaan.

Kohnstamm on erityisesti tyytyväinen sellaisten määräysten sisällyttämiseen, jotka kannustaisivat rekisterinpitäjät investoimaan alusta alkaen oikeuteen toteuttaa tietosuojaa (kuten PIA, Privacy by Design and by Default). Ehdotukset sisältävät selvän vastuun ja vastuuvelvollisuuden henkilötietojen käsittelyssä koko tiedon elinkaaren ajan.

Lisäksi puheenjohtaja Kohnstamm korostaa säännösten tarkoitusta selventää ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia, erityisesti selkeyttämällä käsite suostumus, soveltamalla yleistä avoimuuden periaatetta ja parantamalla valitusmekanismeja. Myös tietoturvaloukkausten ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto, joka lisää johdonmukaisuutta kaikilla aloilla, on erittäin tervetullut.

Ehdotukset yhdenmukaistavat valvontaviranomaisten valtuuksia ja toimivaltaa tehokkuuden varmistamiseksi ja tarvittaessa sääntöjen noudattamisen valvomiseksi, sekä erikseen että yhteistyössä toistensa kanssa, esimerkiksi mahdollistamalla merkittävienkin sakkojen antamisen. Kohnstam: "näillä toimenpiteillä tietosuojaviranomaisilla on vihdoin käytettävissään vankka ja tehokas täytäntöönpano”.

Puheenjohtaja Kohnstamm kuitenkin pahoittelee komission tavoitetasoa poliisi- ja oikeusviranomaisten alalla ja korostaa tarvetta tiukentaa tätä alaa koskevia määräyksiä.

Sen vuoksi työryhmän puheenjohtaja kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamentin jäseniä tarttumaan mahdollisuuteen kehittää edelleen molempia ehdotuksia ja vahvistaa henkilötietojen suojaa Euroopan unionissa. Huomattavat parannukset poliisi- oikeusyhteistyöhön liittyvän ehdotuksen osalta ovat joka tapauksessa tarpeen.

Työryhmä tulee tutkimaan ehdotukset tarkkaan ja esittämään mahdollisimman pian yksityiskohtaisen vastauksen"

Taustatiedot:

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä koostuu unionin jäsenvaltioiden kansallisista tietosuojaviranomaisista, Euroopan tietosuojavaltuutetusta ja Euroopan komission edustajasta. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.