Toteutuuko kuluttajien tietosuoja kanta-asiakasjärjestelmissä?

Julkaistu 26.9.2011

Tietosuojavaltuutettu on käynnistänyt tänään kaupan alan kanta-asiakasjärjestelmiin kohdistuvan toimialaselvityksen. Kuluttajien sitouttamiseen ja palkitsemiseen tähtäävät kanta-asiakasjärjestelmät edellyttävät käytännössä lähes aina henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn määrä ja sisältö näyttäisi vaihtelevan ainakin järjestelmän laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan. Nyt tehtävässä selvityksessä kartoitetaan, miten kuluttajien tietosuoja on huomioitu kanta-asiakasjärjestelmissä ja miten heidän oikeutensa toteutuvat.

Toimialaselvityksessä on kyse tietosuojavaltuutetun lakisääteisestä valvonta-, tarkastus- ja ohjaustehtävästä. Kyselyn muodossa tehtävän etätarkastuksen kohteeksi on valittu 100 yritystä, joille on lähetetty asiaa koskeva selvityspyyntö. Yritykset edustavat monipuolisesti eri aloja, ja mukana on sekä valtakunnallisia että paikallisia toimijoita.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa kanta-asiakkaiden profiloimista, kanta-asiakastietojen luovuttamista sekä sitä, kerrotaanko kuluttajille riittävästi heitä koskevien tietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimisto tulee raportoimaan tekemistään yleisistä havainnoista tällä internet-sivustolla selvityksen valmistuttua.