Tietosuoja parantunut sosiaalihuollossa

Julkaistu 13.9.2011

Lehdistötiedote 14.9.2011
Julkaisuvapaa heti

Tietosuojavaltuutetun kesällä tekemän sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskevan selvityksen tulokset osoittavat, että tietosuojasta on huolehdittu aiempaa paremmin. Tuloksia verrattiin tietosuojavaltuutetun vuonna 2008 tekemään vastaa­vaan selvitykseen. Vaikka tulokset osoittavat, että tietosuojavelvoitteista on huolehdit­tu aiempaa paremmin, on sosiaalihuollossa edelleenkin selkeitä puutteita asiakastie­tojen käsittelyä koskevan lainsäädännön velvoitteiden noudattamisessa. Selvitys lä­hettiin 422:lle julkiselle ja yksityiselle sosiaalihuollon palvelunantajalle. Mukana olivat kaikki kunnat, erityishuoltopiirit ja alueellisesti suurimmat yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat. Vastauksia saatiin vajaa 300, joista noin 60 oli yksityi­siltä palvelunantajilta ja loput julkisilta. Vastausprosentti oli noin 70.

Sosiaalihuollon palvelunantajat informoivat nyt aiempaa enemmän asiakkaita asia­kastietojen käsittelystä ja asiakkaiden siihen liittyvistä oikeuksista. Noin 85 % vastaa­jista ilmoitti informoineensa asiakkaita asiakastietojen käsittelystä. Vastaava luku oli edellisessä selvityksessä 80 %. Eniten asiakkaita oli informoitu siitä, mihin tarkoituk­seen tietoja käytetään sekä asiakkaan oikeudesta tarkastaa omat tietonsa.

Vuonna 2008 tietosuojavastaavan oli nimennyt vain 32 prosenttia vastaajista ja nyt 79 prosenttia vastaajista. Tilanne on siten tältä osin selvästi parantunut. Enemmistö vastaajista kuitenkin katsoi, että tietosuojavastaavan toimenkuva ei ole selkeä tai että se hakee vielä muotoaan. Vastaajat kertoivat mm., että toimenkuvaa ei ole organi­saatiossa rajattu selkeästi, tehtävän hoitamiseen ei ole varattu riittävästi aikaa tai on epäselvää, kenen tulisi olla tietosuojavastaava. Vastaajat määrittelivät tietosuojavas­taavan tärkeimmiksi tehtäviksi osallistumisen tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmis­teluun ja ylläpitoon, henkilökunnan tukena toimimisen tietosuoja-asioissa ja yksikön henkilötietojen käsittelyä koskevissa käytänteissä olevien puutteiden tuomisen orga­nisaation johdon tietoisuuteen.

Henkilökunnalle annettujen kirjallisten ohjeiden määrä oli noussut huomattavasti. To­sin vieläkin vain 63 % vastanneista ilmoitti vastaavan johtajan antaneen asiakastieto­jen käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeet. Kolmen vuoden takaiseen selvitykseen ver­rattuna ohjeet antaneiden määrä oli kuitenkin melkein kaksinkertaistunut. Ohjeissa oli käsitelty mm. vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia. Lisäksi noin 80 % vastaajista oli ottanut työntekijöiltä kirjallisen salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen.

Selvitys osoitti myös, että vain noin 57 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä lokitietoja si­säisessä laillisuusvalvonnassa. Aiemmassa selvityksessä lokitietojen avulla valvontaa suorittavien prosenttiosuus oli vielä tätäkin alempi, vain reilu 30 %. Tietosuojavaltuu­tettu muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain 5 §:n mukaan, joka tulee voimaan vuonna 2014, sosiaalihuollon palve­lunantajan tulee kerätä kaikesta asiakastietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 010 36 66730


Tietosuojavaltuutetun antamaa ohjausta löytyy mm. seuraavista oppaista:

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely kunnallisessa sosiaalihuollossa

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa

Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista

Tietosuojavastaavan toimenkuva, tehtävät ja asema

Malli terveydenhuollon toimintayksikön salassapito- ja käyttäjäsitoumukseksi