Tietosuojavaltuutettu tekee tarkastuksen sosiaalihuollon sektorille

Julkaistu 27.6.2011

Lehdistötiedote 27.6.2011
Julkaisuvapaa heti

Tietosuojavaltuutettu lähettää tänään sosiaalihuollon yksityisille ja julkisille palvelujen antajille (yhteensä noin 450) kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää, miten palvelujen antajat huolehtivat tietosuoja- ja tietoturva-asioista. Lakisääteisen ohjaus- ja valvontatehtävänsä toteuttamiseksi tietosuojavaltuutettu selvittää erityisesti tietosuojavastaavan nimeämistä. Kyselyn muodossa tehtävä etätarkastus toteutetaan sähköisesti. Vastausaikaa on 3.8.2011 asti. Loppuraportti on tarkoitus julkistaa syyskuussa.

Edellisen kerran vastaava sosiaalihuoltoa koskeva kysely tehtiin vuonna 2008. Selvitys osoitti, että asiakastietojen käsittelyyn liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista huolehtimisessa oli puutteita. Esimerkiksi lokitietojen valvonta oli riittämätöntä. Myöskään henkilötietolain mukaisesta asiakkaiden oikeudesta tarkastaa rekisteritiedot ja vaatia niiden korjaamista ei informoitu riittävästi. Kysely osoitti myös, että useat palvelujen antajien vastaavat johtajat eivät olleet antaneet kirjallisia ohjeita asiakastietojen käsittelystä henkilökunnalle. Ilmeni myös, että vain 32,5 % sosiaalihuollon palvelujen antajista oli nimennyt tietosuojavastaavan. Uuden kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten tilanne on muuttunut edellisestä kyselystä ja arvioida ohjaustoiminnan tarvetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaan jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajalla on oltava henkilötietojen käsittelyn seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa lisätä yksikön henkilökunnan tietämystä asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvistä tietosuojanäkökohdista ja toimia henkilökunnan tukena asiakastietojen käsittelyn tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavan tulee myös saattaa asiasta päättävien tietoon mahdolliset puutteet yksikön käytänteissä.

Henkilötietolain (523/1999) mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista. Tietosuojavaltuutettu valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain noudattamista.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 010 36 66730

Lisätietoja kyselyyn vastaajille: Mari Pietiäinen, puh 010 36 66744

Liitetiedostot