Terveystietojen käsittelyä työpaikoilla tarkastettiin

Julkaistu 17.1.2011

Tietosuojavaltuutetun toimisto teki loppuvuonna 2010 laajan tarkastuksen, joka koski terveydentilaa koskevien henkilötietojen käsittelyä työpaikoilla. Tarkastuksessa kävi ilmi puutteita mm. menettelytapojen määrittelemisessä, tietojen säilyttämisessä, salassapidon varmistamisessa sekä yhteistoimintamenettelyn noudattamisessa.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietosuojavaltuutetun toimiston ohjausta tulisi kohdentaa ja mihin kysymyksiin ohjauksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki, 759/2004) 5 §:ssä. Terveydentilatiedot ovat arkaluonteisia tietoja, minkä vuoksi laissa on erityisesti rajattu työnantajan oikeutta käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja.

Lisätietoja antavat:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio puh. 010 3666 730 ja
ylitarkastaja Mia Murtomäki, puh. 010 3666745

Liitetiedostot